Pomoc społeczna

Informacje ogólne

Pomocy społecznej udziela się na zasadach określonych w Ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Rodzaje pomocy

Osobom i rodzinom, które nie są w stanie samodzielnie pokonać trudnych sytuacji życiowych, oferujemy pomoc w następujących formach:

Dożywianie

Zgodnie z Ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" we współpracy z placówkami oświatowymi, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych zapewnia posiłek dzieciom i młodzieży szkolnej.

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim poszukuje osób, które mogłyby świadczyć usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w formie umowy zlecenia, w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej " w roku 2020.

Mieszkanie chronione

Przeznaczone jest dla osób bezdomnych (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.), które stanowi jeden z etapów wychodzenia z bezdomności, o którym mowa w „Gminnym programie wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016 – 2020”.

Umieszczenie w DPS-ie

Zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.

Usługi opiekuńcze

Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze są formą pomocy, której celem jest zaspokojenie codziennych, podstawowych potrzeb osób, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować w swoim miejscu zamieszkania ze względu na wiek, chorobę lub inną przyczynę i umożliwiają jej pozostanie w środowisku domowym.