Opiekun osobób starszych - informacja dla beneficjentów

Biuro Projektu "Lepsze Jutro" Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim informuje, że 27 marca rozpoczną się warsztaty "opiekun dla osób starszych".

Zajęcia podzielne będą na 2 etapy: teoria i praktyka. Wykłady prowadzone będą w budynku MOSIR-u przy ul. Bogumińskiej 8 w godzinach od godz. 9.00-13.00. Natomiast zajęcia praktyczne odbywać się będą w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Wolności 35 od godz. 9.00 do 13.00.
Zakres tematyczny warsztatów to:
- rola i zadania opiekuna osób starszych,
- zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochroną ppoż.,
- choroby wieku podeszłego, odrębności w leczeniu osób starszych,
- aspekty psychologiczne starzenia się i opieki nas osobami starszymi,
- dostosowanie otoczenia do potrzeb osób starszych,
- aktywizacja osób starszych, terapia zajęciowa,
- dieta człowieka,
- zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Warsztaty adresowane są do uczestników pierwszej edycji projektu "Lepsze Jutro".

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczejzagrożonych wykluczeniem społecznym, często spowodowanych bezrobociem.