Opiekun osób starszych. Warsztaty

Jak profesjonalnie zajmować się osobami starszymi? Tego uczą się uczestnicy pierwszej edycji projektu "Lepsze Jutro", który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Przedsięwzięcie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Warsztaty ruszyły w poniedziałek, 27 marca i trwać będą do 2 maja. W sumie obejmują 100 godzin nauki z czego 80 - to praktyka. W pierwszej kolejności uczestnicy zdobywają wiedzę teoretyczną. Praktycznych umiejętności uczyć się będą przez cały kwiecień w Domu Pomocy Społecznej.
Zakres tematyczny warsztatów obejmuje m.in. takie zagadnienia jak: rola i zadania opiekuna osób starszych, choroby wieku podeszłego, aktywizacja osób starszych, zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Warsztaty opiekun osób starszych są ostatnimi, które Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przygotował w ramach pierwszej edycji projektu "Lepsze Jutro". Przypomnimy, że przez cały rok uczestnicy projektu mieli okazję wziąć udział w warsztatach: kosmetycznych, kucharskich, florystycznych, dietetycznych. Zainteresowani mogli zrobić kurs prawa jazdy kat. B, a także zdobyć umiejętności obsługi kasy fiskalnej i terminala płatniczego lub komputera i internetu.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem projektu jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym, często spowodowanych bezrobociem.