Ogólny opis modelu na finiszu

Dobiegają końca prace nad modelem pracy z rodziną dotkniętą problemem dziedziczonego ubóstwa. We wtorek, 5 lipca 2017 grupa pracująca aktywnie przy projekcie "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" spotkała się i analizowała treści opisu założeń.

W spotkaniu uczestniczył zaproszony ekspert - specjalista pracy socjalnej pan Maciej Sosnowski.
Przedstawione mu zostały wstępne założenia modelu. Dokonano także zmiany nazewnictwa na potrzeby modelu. I tak ustalono, że komórka, która zajmować się będzie problemem dziedziczonego ubóstwa nosić będzie nazwę: "zespół ds. pracy z rodziną", a osoby w nim zatrudnione celem koordynacji działań będą "specjalistami ds. sieci wsparcia". Dużo uwagi poświęcono finansowaniu przedsięwzięcia. Grupa żywo zastanawiała się nad ujęciem kosztów całkowitego wdrożenia i rocznego funkcjonowania modelu z porównaniem do obecnie ponoszonych wydatków. Ustalono, że dokonana zostanie analiza finansowa na przykładzie trzech rodzin: pełnej, samotnie wychowującego rodzica z dzieckiem, oraz w której jeden z członków jest osobą niepełnosprawną. Temat finansów pozostaje kwestią otwartą, wymagającą szczegółowego doprecyzowania.
Grupa ostatecznie ustaliła, że  materiał "ogólny opis modelu", dopracowany zostanie do 12 lipca. Następnie zostanie on przesłany celem weryfikacji do eksperta.
Przypomnijmy projekt "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" jest realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Jest on adresowany do rodzin u których zdiagnozowano międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa. Głównym i fundamentalnym celem projektu jest zminimalizowanie problemów społecznych występujących na obszarze dzielnicy Wilchwy, zminimalizowanie występującej biedy, a co za tym idzie przerwanie procesu dziedziczenia ubóstwa. Działania projektu mają mieć charakter mocno zindywidualizowany- wsparciem oraz działaniami mają być objęci wszyscy członkowie rodziny. Ścieżka wsparcia będzie stworzona pod każdą osobę z osobna, a działania uzależnione od indywidualnej sytuacji. Projekt podzielony jest na 3 etapy.
Od kwietnia do końca września br. prowadzone są prace związane z przeprowadzeniem pogłębionych badań dotyczących dzielnicy Wilchwy oraz opracowaniem zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy. Gdy etap ten p[przejdzie pozytywną weryfikację model zostanie przetestowany a następnie włączony do polityki i praktyki na poziomie lokalnym.

Wartość projektu opiewa na kwotę 904 150,00 zł z czego 876 150,00 zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.