Nieodpłatna pomoc prawna oraz porady obywatelskie dla mieszkańców powiatu wodzisławskiego.

młotek sędziowski

Informujemy, iż ramach współpracy Powiatu Wodzisławskiego ze Stowarzyszeniem Dogma prowadzone są nieodpłatne punkty pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OBEJMUJE:

 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,  o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym.
 2. Wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego.
 3. Sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pisma w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym.
 4. Nieodpłatną mediację.
 5. Sporządzenie projektu pisma o zwolnienie z kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE OBEJMUJE:

 1. Działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.
 2. Nieodpłatne poradnictwo obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego, jak również nieodpłatną mediację.

 NIEODPŁATNA MEDIACJA OBEJMUJE:
 1. Poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających.
 2. Przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji.
 3. Przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej.
 4. Przeprowadzenie mediacji.
 5. Udzielnie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego lub zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Program nieodpłatnej pomocy prawnej przewiduje także działania mające na celu podnoszenie świadomości prawnej obywateli, czyli działania edukacyjne, promocyjne i popularyzatorskie.

DLA KOGO?

Z nieodpłatnych porad prawnych i poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji może skorzystać każda osoba, której nie stać na odpłatną pomoc i która złoży w tym przedmiocie stosowne oświadczenie.

Aby móc skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego oraz mediacji należy uprzednio zapisać się telefonicznie na poradę pod numerem telefonu podanym przez Urząd. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Na wyznaczonych dyżurach nasi mediatorzy poinformują Państwa o wszystkich regulacjach związanych z nieodpłatną mediacją w sposób zrozumiały i przystępny. Mediacja jest dedykowana osobom, które mają wolę rozwiązania sporu na drodze polubownej i czynią to dobrowolnie, bez żadnego nacisku.Mediator w punkcie pomocy zachowuje neutralność, a wszystko co zostanie ujawnione w toku spotkania objęte jest klauzulą poufności.

Osoby, którym udzielana jest pomoc mają możliwość oceny udzielonej porady, a dla osób niemogących stawić się w Punkcie osobiście (np. z uwagi na niepełnosprawność lub wiek) istnieje możliwość udzielenia pomocy telefonicznie bądź w miejscu jej pobytu.

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PORADY:

Osoby pełniące dyżury w Punkcie dołożą wszelkich starań, aby pomóc Państwu w rozwiązaniu problemu, z którym się Państwo zgłosicie. Aby mogły to jednak jak najefektywniej uczynić, warto rzetelnie przygotować się do wizyty w Punkcie. Dla ułatwienia sprawy przedstawimy kilka najważniejszych kwestii, które ułatwią Naszą współpracę:

 • Zabierz dokument tożsamości – nikt nie będzie od Ciebie wymagał okazania dokumentu, jednak aby móc udzielić Ci porady niezbędne będzie podpisanie oświadczenia, w którym należy wskazać swoje imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL.
 • Przygotuj dokumentację sprawy – na spotkanie zabierz wszystkie dokumenty, które zgromadziłeś w danej kwestii (także te, które mogą wydawać Ci się nieistotne). Dzięki temu osoba udzielająca porady na podstawie rozmowy i przedstawionej dokumentacji będzie mogła zaproponować najlepsze możliwości rozwiązania problemu.
 • Zapisz najważniejsze kwestie – choć dokumenty to podstawa, to często nie zawierają one wszystkich ważnych okoliczności danego przypadku, dlatego aby uniknąć ich pominięcia przed spotkaniem wynotuj sobie wszystkie znaczące okoliczności, a także to, co wywołuje Twoje wątpliwości.
 • Nie bój się pytać – jesteśmy po to, aby pomóc i wyznajemy zasadę, iż nie ma niemądrych pytań. Naszym celem jest wyjaśnienie wszystkiego, co może wydawać się dla Ciebie trudne czy niezrozumiałe.

Na stronie internetowej http://dogma.org.pl/ znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje nt. świadczenia usług z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej i obywatelskiej oraz materiały edukacyjnetj. poradniki prawne oraz filmy w formie wykładów i poradników.

Prowadzona jest również infolinia (79 88 69 599), na której mozna uzyskać informacje na temat warunków i zasad korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej, poradnictwa obywatelskiego, mediacji.

 

harmonogram porad prawnychplakat informacyjny

plakat informacyjny

 

plakat informacyjny 4plakat informacyjny 3