Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

https://pixabay.com/photos/wheelchair-disability-injured-749985/

Nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021

Ruszył nabór uczestników do Programu „Opieka wytchnieniowa” edycja 2021 finansowanego z Państwowego Funduszu Celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 będzie realizowany poprzez świadczenie usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego oraz całodobowego.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

  2. osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi,

niekorzystających z innych form usług w godzinach realizacji usługi opieki wytchnieniowej, w tym: usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, usług finansowanych w ramach Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

  1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które mają niepełnosprawność sprzężoną/ złożoną, wymagają wysokiego poziomu wsparcia i które stale przebywają w domu;

  2. osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej, w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/lekarz rehabilitacji medycznej/fizjoterapeuta/pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 do 75 punktów (wg zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej
    w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taką osobą niepełnosprawną.

Przed kwalifikacją do Programu Ośrodek będzie brała pod uwagę stan zdrowia i sytuację życiową uczestników Programu, która będzie miała również znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej oraz kolejność zgłoszeń.

Program realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w
Wodzisławiu Śląskim. Usługi w ramach programu będą świadczone nieodpłatnie.

Mając na względzie powyższe zwracamy się do osób zainteresowanych tą formą wsparcia o składanie kart zgłoszenia do udziału w Programie, wraz z kserokopią aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, kartą oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM (Ocenę potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM – można pobrać poniżej).

Karty można złożyć drogą mailową (kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl) lub osobiście w tutejszym ośrodku (od poniedziałku do środy w godzinach od 7.15 - 15.15, w czwartek w godzinach od 7.15 - 17.15, w piątek w godzinach od 7.15- 13.15) do dnia 11 maja 2021 roku.

W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: 32 45 90 667, 32 45 90 685.

Wymagane dokumenty:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.

  2. Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności dziecka/osoby niepełnosprawnej.

  3. Karta oceny stanu dziecka/osoby niepełnosprawnej wg zmodyfikowanej skali FIM.

 

Dofinansowanie projektu: 28 152,00 zł

Całkowita wartość projektu: 28 152,00 zł

 

Pobierz: