Nabór uczestników do Programu Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego, Funduszu Solidarnościowego.

- Dofinansowanie projektu: 728 076,00 zł
- Całkowita wartość projektu: 728 076,00 zł

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

a) dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: (w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w planowanej liczbie 5 osób - maksymalnie 300 godzin usług asystenta rocznie.

b)osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w planowanej liczbie: 42 osób w tym:

- 36 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności maksymalnie 400 godzin usług asystenta rocznie,

- 6 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności maksymalnie 200 godzin usług asystenta rocznie.

Osoba, która została zakwalifikowana do Program, otrzyma informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczone są bezpłatnie w ramach Programu.

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy i wsparciu  uczestnika w:

a) czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej,

b) prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie,

c) przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;

d) podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Asystentami osobistymi osoby z niepełnosprawnością mogą być osoby, które:

a) są wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt. b lub c.

b) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub

c) posiadają co najmniej 6 miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu; lub

posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt c może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Asystentami nie mogą być osoby, które są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).

W przypadku świadczenia usługi asystenta na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, asystent winien posiadać:

a) zaświadczenie o niekaralności,

b) pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

c) pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „ Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 tj:
karty zgłoszenia do Programu, zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu, klauzuli informacyjnej w ramach Programu, klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu oraz złożenie oświadczenia wskazania a systenta osobistego w ramach Programu a także ksero aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.

Nabór do programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego edycja 2024 prowadzony będzie od 24 stycznia 2024 roku do 26 stycznia 2024 r.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu miejsc.

Realizacja programu rozpocznie się od dnia podpisania umowy!

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią Programu oraz regulaminem określającym zasady realizacji Programu. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: 32 45 90 667, 32 45 90 685.

Dokumenty do pobrania: