Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2023

Nabór uczestników do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – 2023Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zaprasza mieszkańców Wodzisławia Śląskiego do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, finansowanego ze środków państwowego funduszu celowego – Funduszu Solidarnościowego.

Dofinansowanie projektu: 1 026 630,00
Całkowita wartość projektu:
1 026 630,00

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są:

a) dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji w planowanej liczbie 8 osób – maksymalnie 360 godzin usług asystenta rocznie;

b) osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub traktowane na równi do wyżej wymienionych, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w planowanej liczbie: 45 osób w tym:

- 35 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – maksymalnie 720 godzin usług asystenta rocznie;

- 10 osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności – maksymalnie 360 godzin usług asystenta w roku.

Osoby, które zostały zakwalifikowane do Programu, otrzymają informację o zakwalifikowaniu do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Wszystkie osoby, które nie zakwalifikowały się do Programu, znajdą się na liście rezerwowej.

Usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej świadczone są bezpłatnie w ramach Programu. Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

c) załatwianiu spraw urzędowych;

d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

e) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

 Asystentami osobistymi osoby niepełnosprawnej mogą być osoby, które:

a) posiadają dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

b) posiadają co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

c) wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego do świadczenia usług, pod warunkiem spełnienia przynajmniej jednego z warunków, których mowa w pkt.1 lub 2. Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym.

Asystentami nie mogą być osoby, które są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej (za członków rodziny uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem).

W przypadku świadczenia usługi asystenta na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16. roku życia, asystent winien posiadać:

a) zaświadczenie o niekaralności,

b) pisemną informację o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym,

c) pisemną akceptację osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Osoby, które są zainteresowane udziałem w Programie, proszone są o złożenie kompletu dokumentów do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023: karty zgłoszenia do Programu, zakresu czynności w ramach usług asystenta do Programu, klauzuli informacyjnej w ramach Programu, klauzuli informacyjnej RODO w ramach Programu oraz złożenie oświadczenia w przypadku wskazania asystenta osobistego w ramach Programu.

Dokumenty należy złożyć osobiście w tutejszym ośrodku (od poniedziałku do środy w godzinach od 7.15 - 15.15, w czwartek w godzinach od 7.15 - 17.15, w piątek w godzinach od 7.15- 13.15) do dnia 10 lutego 2023 roku.

O zakwalifikowaniu do Programu decyduje kolejność zgłoszeń!

Realizacja programu rozpocznie się od dnia podpisania umowy!

Zachęcamy również do zapoznania się z treścią Programu oraz regulaminem określającym zasady realizacji Programu. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numerami: 32 45 90 667, 32 45 90 685.

 

Dokumenty do pobrania:

Karta zgłoszenia do Programu - AOON 2023

Zakres czynności w ramach usług asystenta - AOON 2023

Oświadczenie dotyczące wskazania asystenta osobistego - AOON 2023

Klauzula informacyjna - AOON 2023

Klauzula informacyjna RODO - AOON 2023

Regulamin określający zasady realizacji Programu - AOON 2023

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2023