Nabór do nowej edycji FEAD-u

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przystępuje do realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, Podprogram 2017.

fead

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone  w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i kórych dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniajacego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 dla osoby w rodzinie.

Osoby lub rodziny zainteresowane skorzystaniem z ww. formy pomocy prosimy o zgłaszanie się do pracowników socjalnych do dnia 18 sierpnia 2017 r. w godzinach:

 -  8:00 do 10:00

 - od 14:00 do 15:00

celem wstępnej weryfikacji uczestnictwa w Podprogramie 2017.

W pierwszej kolejności zostaną zakwalifikowane osoby spełniające ww. kryterium dochodowe
i korzystające ze świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.