MOPS otrzymał dofinasowanie na realizację projektu w ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pn. Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" został wybrany do dofinansowania w konkursie RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 z poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno–zawodowego społeczności lokalnych–RIT Subregionu Zachodniego.

W konkursie przeprowadzonym dla Subregionu Zachodniego pozytywną ocenę otrzymały 4 projekty spośród 5 złożonych wniosków w ramach ww. konkursu. Warto przy tym podkreślić, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim w ramach tego konkursu złożył jeszcze 2 inne projekty, które będą realizowane w najbliższym czasie w ramach programów aktywności lokalnych pod następującymi nazwami:

 • Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę”
  w okresie od 1 sierpnia 2020 do 31 maja 2021,
 • Program Aktywności Lokalnej dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko”
  w okresie od 1czerwca 2021 do 31 marca 2022.

Warto wskazać, iż Ośrodek otrzymał dofinansowanie na realizację wszystkich 3 projektów, które będzie realizować w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika.
Natomiast projekt Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" wystartuje 1 października 2019 roku i trwać będzie do 31 lipca 2020 roku. Program będzie realizowany w ramach rewitalizacji dworca kolejowego i budowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim. Grupą docelową będzie 25 mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z dzielnic Starego i Nowego Miasta, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz otoczenie tych osób w zakresie niezbędnym do wsparcia osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem głównym projektu jest wzmocnienie aktywności społecznej  i zawodowej 25 osób, mieszkańców Wodzisławia Śląskiego zamieszkujący obszar zdegradowany i peryferyjny dzielnic Stare i Nowe Miasto, w tym w szczególności osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

W ramach Programu Aktywności Lokalnej podejmowane będą następujące działania:

 • spotkania animacyjne z grupą docelową projektu,
 • spotkania informacyjne dla liderów społeczności lokalnej dzielnicy,
 • wizyta studyjna do miejsca, która działa w podobnym temacie, obszarze, sytuacji,
 • badanie potrzeb i problemów mieszkańców dzielnic Stare i Nowe Miasto,
 • wdrożenie Budżetu Równych Szans (przygotowanie i wybór mikro-projektów

realizacja mikro-projektów),

W ramach działań o charakterze środowiskowym odbędzie się przygotowanie lokalnej inicjatywy środowiskowej w formie przedsięwzięcia angażującego i otwartego dla lokalnego środowiska.

 

Całkowita wartość projektu : 465 842,66 zł
Kwota dofinansowania: 442 550,53 zł