Mieszkanie chronione

Przeznaczone jest dla osób bezdomnych (w rozumieniu ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r.), które stanowi jeden z etapów wychodzenia z bezdomności, o którym mowa w „Gminnym programie wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016 – 2020”.

Mieszkanie chronione przygotowuje osoby bezdomne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i w integracji ze społecznością lokalną.
Pomoc adresowana jest przede wszystkim do osób bezdomnych, które wyrażają chęć współpracy z pracownikami Ośrodka i zgadzają się na przestrzeganie Regulaminu Mieszkań Chronionych dla Osób Bezdomnych.

Do mieszkań chronionych przyjmowane są – na podstawie decyzji administracyjnej – pełnoletnie osoby bezdomne, które realizują postanowienia kontraktu socjalnego zawartego z pracownikiem socjalnym Ośrodka i współdziałają w rozwiązywaniu swej trudnej sytuacji życiowej, zwłaszcza kontynuują terapię odwykową i zachowują abstynencję.
Koszty pobytu w mieszkaniu chronionym ponoszą jego mieszkańcy w kwocie ustalonej w decyzji administracyjnej proporcjonalnie do posiadanych dochodów własnych.

REGULAMIN MIESZKAŃ CHRONIONYCH DLA OSÓB BEZDOMNYCH NA TERENIE WODZISŁAWIA ŚL.

Postanowienia ogólne

 1. Mieszkanie chronione dla osób bezdomnych jest lokalem prowadzonym i administrowanym przez MOPS w Wodzisławiu Śląskim. Jego uruchomienie pozwala na realizację "Gminnego programu zapobiegania i wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego" .
 2. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest przestrzeganie Regulaminu zarządcy budynku.

 Prawo Pobytu

 1. Korzystanie z mieszkania chronionego jest świadczeniem pomocy społecznej.
 2. Prawo pobytu w mieszkaniu mają przede wszystkim osoby bezdomni mężczyźni, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, uczestniczący w indywidualnym programie wychodzenia z bezdomności, skierowani tam decyzją administracyjną.
 3. Pobyt w mieszkaniu chronionym trwa do momentu otrzymania mieszkania socjalnego lub innego lokalu uzyskanego wlasnym staraniem Strony, nie dłużej jednak niż 2 lata.
 4. Prawo pobytu w mieszkaniu chronionym może być cofnięte decyzją administrcyjną w szczególności z takich powodów jak:

a) nie przestrzeganie niniejszego regulaminu,

b) brak współpracy w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej,

c) nie uiszczania odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym,

d) nieterminowe uiszczanie opłat  za pobyt w mieszkaniu chronionym.

Prawo Lokatora Mieszkania Chronionego

Mieszkaniec mieszkania chronionego ma prawo do:

a) korzystania ze sprzętu i mebli będących na wyposażeniu mieszkania chronionego,

b) pomocy psychologiczno - pedagogicznej, socjalnej oraz prawnej,

c) zwracania się w sprawach spornych do Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl.

Obowiązki Lokatora Mieszkania Chronionego

Mieszkaniec mieszkania chronionego zobowiązany jest do:

a) informowania pracownika socjalnego o wszystkich przyczynach i uwarunkowaniach mających wpływ na jego trudną sytuację życiową,

b) współpracy w opracowywaniu i realizacji indywidualnego planu wychodzenia z bezdomności,

c) realizacji indywidualnego planu pomocy w usamodzielnieniu,

d) dbania o sprzęt znajdujący się na wyposażeniu mieszkania i do jego użytkowania zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz przepisami BHP i przeciw pożarowymi, e) informowania o wszystkich awariach w mieszkaniu pracownika MOPS oraz gospodarza budynku,

f) dbania o ład i porządek w mieszkaniu oraz pomieszczeniach wspólnie użytkowych (kuchnia, łazienka z wc, przedpokój),

g) dbania o swój wygląd i higienę osobistą,

h) stosowania się do poleceń opiekuna mieszkania.

i) zachowywania abstynencji od alkoholu i środków psychoaktywnych

j) terminowego (do 30-tego każdego miesiąca za bieżący miesiąc) uiszczania opłat za pobyt w mieszkaniu chronionym

k) nie przyjmowania osób trzecich (w tym rodziny).

Przepisy Porządkowe

1. Opiekunami mieszkańców - mieszkań chronionych są wyznaczeni pracownicy socjalni MOPS w Wodzisławiu Śląskim.

 1. Mieszkańcy mieszkania chronionego są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu ustalonego przez zarządce budynku.
 2. Mieszkańcy wspólnie ponoszą materialną odpowiedzialność za zniszczenie mieszkania chronionego oraz jego wyposażenia.
 3. W mieszkaniu chronionym nie mają prawa przebywać i nocować osoby obce oraz spokrewnione z użytkownikami mieszkania.
 4. W mieszkaniu chronionym zabronione jest posiadanie zwierzat domowych.
 5. W przypadku łamania niniejszego regulaminu, lokator może zostać natychmiast usunięty z mieszkania chronionego.

Zasady odpłatności

Dokładne zasady ustalania odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym określa Uchwały Nr XXXII/315/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych.

Odpłatność w mieszkaniu chronionym ustala się w drodze decyzji administracyjnej przyznajacej miejsce w takim mieszkaniu. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym ustala się procentowo od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej zgodnie z art. 8 ust. 1ustawy o pomocy społecznej.

Dochód osoby samotnie gospodarującej

Odpłatność w %

 do 100% 

BEZPŁATNIE

 101 - 130%

40%

 131 -150%

60%

 151 - 170%

80%

 powyżej 171%

Pełna odpłatność

Mieszkania działają na podstawie:

 • 17 ust. 1 pkt 12, art. 53 i art. 97 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społeczne /Dz. U. z 2017r poz.38 z późn.zm./
 • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012r. w sprawie mieszkań chronionych / Dz.U. z 2012r poz. 305/
 • Uchwały Nr XXII/213/16 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 27 września 2016r. w sprawie przyjęcia "Programu wychodzenia z bezdomności i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dla miasta Wodzisławia Śląskiego na lata 2016-20120"
 • Uchwały Nr XXXII/315/09 Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych