Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Każdego roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych ustanowiony po raz pierwszy w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych.

Głównym celem corocznych obchodów jest zwiększenie świadomości publicznej na temat ograniczeń, z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne i potrzeby konkretnych działań w kierunku ich likwidowania. Obchody Dnia są również okazją do zwiększenia świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

Żeby skuteczniej chronić prawa osób niepełnosprawnych, m.in. do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, niezależnego życia, ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, jak również do edukacji oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym 13 grudnia 2006 roku na Zgromadzeniu Ogólnym Narodów Zjednoczonych została przyjęta Konwencja Praw Osób Żyjących z Niepełnosprawnością.

W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do:

  • wolności i bezpieczeństwa,
  • swoobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji),
  • ochrony zdrowia,
  • edukacji,
  • życia prywatnego i rodzinnego,
  • udziału w życiu politycznym i kulturalnym

Obchodom Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych patronuje określony temat przewodni. Tegoroczne hasło brzmi: „Promowanie zaangażowania osób niepełnosprawnych oraz ich przywództwa”.

 

niepełnosprawniNa świecie żyje ponad miliard osób dotkniętych jakąś formą niepełnosprawności. Blisko 200 milionów niepełnosprawnych zmaga się ze znacznymi trudnościami w codziennym funkcjonowaniu.Jedna na cztery osoby powyżej 60 roku życia posiada znaczny stopień niepełnosprawności. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w skali globalnej kształtuje się na poziomie 44% i jest o ponad połowę niższy niż dla ludzi sprawnych. (75%). Około 7,7 miliona osób w polsce jest niepełnosprawnych.Co 7 osoba na świecie jest niepełnosprawna. Najczęstsze przyczyny niepełnosprawności to schorzenia: narządów ruchu (54%), układu krążenia (44%), narządów wzroku (32%) oraz neurologiczne (30%). Niestety, w nadchodzących latach problem niepełnosprawności będzie narastać. Wiąże się to ze starzeniem się społeczeństwa oraz globalnym wzrostem występowania schorzeń przewlekłych.