"Lepsze jutro" - informacje ogólne

Projekt „Lepsze Jutro” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne działania: 9.1. Aktywna integracja poddziałania: 9.1.6. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

aaa

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.  Jego głównym celem jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W ramach projektu planuje się:

- szkolenia z psychologiem, z doradcą zawodowym, z trenerem umiejętności społecznych, czy z pedagogiem,
- bezpłatne szkolenia zawodowe o charakterze edukacyjnym (np. kurs prawa jazdy kat. B., komputerowy, kosmetyczny, kasy fiskalnej, wózki widłowe),
- wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych,
- interesujące działania o charakterze środowiskowym dla całych rodzin jak np. piknik, wycieczka, wyjście do restauracji i kina, czy również w okresie wakacyjnym dla dzieci uczestników projektu np. warsztaty plastyczne, wejście do parku linowego, czy nauka jazdy na rolkach.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
3.619.827,99 zł
DOFINANSOWANIE PROJEKTU:
3.076.853,79 zł
Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim: 600 000,00 zł

Okres realizacji projektu:
1.11.2015 - 31.12.2017

Projekt realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim w partnerstwie z:
1. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lubomi,
2. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mszanie,
3. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pszowie,
4. Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radlinie,
5. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rydułtowach,
6. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.