Jakie będą czynności pracownika socjalnego?

Czynności pracownika socjalnego były wiodącym tematem spotkania Grupy Roboczej projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny", które miało miejsce 16 maja.

Przypomnijmy projekt ma za zadanie wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, a w efekcie zminimalizowanie problemów społecznych występujących i występującej biedy na obszarze dzielnicy Wilchwy. Skierowany jest do rodzin u których zdiagnozowano międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa.
Podczas spotkania ustalono, że w opracowywanym innowacyjnym modelu pracy socjalnej nad którym od kwietnia pracuje grupa specjalistów, pracownik socjalny będzie swoistym koordynatorem pracy z rodziną. Ma on uczestniczyć we wszystkich działaniach dotyczących pracy na rzecz rodziny z obszaru dziedziczonego ubóstwa jak również we wszystkich zespołach zadaniowych. Pracownika socjalnego wspierać będzie administracyjnie pracownik pracujący w Zespole ds. Dziedziczonego Ubóstwa, który na potrzeby modelu nazwany będzie specjalistą ds. dziedziczonego ubóstwa. Burzliwa dyskusja przeprowadzona została w kwestii graficznej wizji modelu ścieżki wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem dziedziczonego ubóstwa.
Ponadto członkowie Grupy Roboczej podczas spotkania omówili zagadnienia do wywiadów grupowych. Lider poinformował również o zaplanowanych na dzień 26 maja br. spotkaniach z interesariuszami. Będą one dotyczyły omówienia szczegółów, co do współpracy w ramach działań projektowych.

Kolejne spotkanie GR odbędzie się 30 maja o godzinie 13.00. W jego trakcie ma zostać ostatecznie dopracowany model w wersji graficznej oraz planuje się omówić szczegółowo zadania i obowiązki w modelu dla osób pracujących po stronie MOPS.

Projekt Fachowa siła przyszłością dla rodziny realizowany jest w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Wartość projektu opiewa na kwotę 904 150,00 zł z czego 876 150,00 zł stanowi dofinansowanie z funduszy europejskich.