Innowacyjne aspekty modelu

Nad innowacyjnymi aspektami modelu pracy socjalnej, który powstaje w ramach projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" dyskutowali członkowie Grupy Roboczej podczas ostatniego spotkania, które odbyło się 30 maja.

Element innowacyjności, jest jednym z kluczowych warunków w oparciu o które wydawana jest rekomendacja i decyzja o dofinansowaniu i zakwalifikowaniu do kolejnej fazy realizacji projektu.
Grupa wskazała na kilka ważnych aspektów, które winny być ujęte w opracowaniach, które będą finalnym efektem prac fazy 1, etapu 1 i 2 w/w projektu. W celu uzyskania pewności, że obrane kierunki są zgodne z wytycznymi i zamierzeniami zdecydowano, że do prac włączony zostanie dodatkowy specjalista, którego zadaniem będzie wstępna ocena wypracowanego modelu.
Podczas spotkania członkowie Grupy Roboczej raz jeszcze poddali analizie schemat ścieżki wsparcia dla rodzin dotkniętych problemem dziedziczonego ubóstwa. Ponadto omówiono szczegółowo zadania pracownika socjalnego oraz specjalisty ds. dziedziczonego ubóstwa.
Kolejne spotkanie specjalistów odbędzie się we wtorek, 6 czerwca o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Daszyńskiego 3. Przypominamy, że spotkania mają charakter otwarty. Mogą w nich uczestniczyć zainteresowani mieszkańcy zwłaszcza dzielnicy Wilchwy.

Projekt "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne.
Projekt ruszył 1 kwietnia 2017 roku i trwać będzie do 30 września 2019 roku. Podzielony jest na 3 fazy. Realizowany będzie na terenie dzielnicy pokopalnianej - Wilchwy. Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, które będą wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia i które będą dostosowane do specyficznych problemów na danym terytorium. Następnie przetestowanie wypracowanego modelu i ostatecznie włączenie go do lokalnej polityki i praktyki., będzie uzależnione od otrzymania dla każdej fazy pozytywnej weryfikacji Instytucji Oceniającej Konkurs.
Działaniami objęte będą:
- rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na pokoleniu znajdującym się w okresie wczesnego dzieciństwa w okresie edukacji szkolnej, tj. na dzieciach i młodzieży,
- rodziny trzypokoleniowe, w których zdiagnozowano problem dziedziczenia biedy. Grupa docelowych odbiorców to cała rodzina, czyli osoba dorosła (rodzic), dzieci zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie oraz dziadkowie.
Grupę docelową będzie stanowić będzie 10 rodzin dotkniętych problemem dziedziczonego ubóstwa, czyli łącznie 45 osób.
Całkowita wartość projektu: 904 150,00 zł
Kwota dofinansowania: 876 150,00 zł