Informacje w sprawie dodatku gazowego dla gospodarstw domowych w 2023 roku

Osoby, które ogrzewają mieszkanie lub dom gazem ziemnym mogą otrzymać zwrot podatku VAT od ceny gazu dostarczonego od dnia 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Refundacja podatku VAT przysługuje:

 • gospodarstwu domowemu, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystuje kocioł na paliwa gazowe,

 • źródło ogrzewania zostało wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków CEEB,

 • przeciętne miesięczne dochody, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, nie przekraczają 2100 zł, lub 1500 zł na osobę, w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.


W przypadku wniosków złożonych:

 • od 1 stycznia do 31 lipca 2023 r. obowiązuje dochód z 2021 r.

 • od 1 sierpnia do 31 grudnia 2023 r. dochód z 2022 r.

Dochody weryfikowane są jednorazowo, podczas złożenia 1-wszego wniosku o refundację.


Refundacja podatku Vat nie przysługuje, jeżeli:

 • paliwo gazowe służy jedynie do gotowania lub podgrzewania wody użytkowej,
 • zostało przekroczone kryterium dochodowe przypadające na członka gospodarstwa domowego,
 • wnioskodawca nie jest stroną umowy z przedsiębiorstwem energetycznym, które dostarcza paliwa gazowe,
 • kocioł zasilany paliwem gazowym nie został zgłoszony lub wpisany do CEEB,
 • gospodarstwo domowe korzysta z miejskiej sieci ciepłowniczej lub kotła zasilanego LPG.


Jak otrzymać dodatek do gazu:

 • wnioski należy złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania,

 • wniosek składa osoba, która zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych lub umowę kompleksową i jest odbiorcą wskazanym w fakturze VAT,

 • przyznanie refundacji nie wymaga wydania decyzji – informacja o rozstrzygnięciu sprawy zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej zamieszczony we wniosku, a jeśli nie podają Państwo adresu email, będzie możliwość osobistego odebrania tej informacji w urzedzie,

 • wysokość refundacji będzie odpowiadała kwocie podatku VAT z opłaconej faktury załączonej do wniosku.

  Sposób złożenia wniosku:

 • na piśmie:

Wzór wniosku jest dostępny w urzędach, ośrodkach pomocy społecznej oraz na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:
https://bip.mos.gov.pl/energetyka/wzor-wniosku-o-wyplate-refundacji-podatku-vat-za-dostarczone-paliwa-gazowe-w-2023-r/.

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

Złożenie wniosku za pomocą środków komunikacji elektronicznej możliwe jest poprzez wysyłkę pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu, gdzie załącznikiem będzie podpisany elektronicznie plik zawierający wypełniony wniosek o refundację podatku VAT:

Podpisanie pliku za pomocą profilu zaufanego możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/podpisz-dokument-elektronicznie-wykorzystaj-podpis-zaufany/.

Wysłanie pisma ogólnego na skrzynkę ePuap właściwego urzędu możliwe jest poprzez stronę: https://www.gov.pl/web/gov/wyslij-pismo-ogolne.

 • przy użyciu aplikacji mObywatel:

Pobranie aplikacji mObywatel jest możliwe poprzez stronę:
https://www.gov.pl/web/mobywatel-w-aplikacji/pobierz-aplikacje1

Aby złożyć wniosek, należy wybrać opcję Złóż wniosek, a następnie wybrać właściwy wniosek.

 

Uwaga - poprawnie złożony wniosek powinien zawierać:

 

1) fakturę VAT - dokumentująca dostarczenie paliw gazowych (faktura rozliczeniowa); faktura z

zużyciem prognozowanym nie uprawnia do otrzymania rekompensaty podatku VAT,

2) potwierdzenie opłacenia faktury VAT.

 

Wnioski o refundację podatku VAT można składać:

 • do dnia 29 lutego 2024 r. – w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT,

 • po dniu 29 lutego 2024 r. – w ciągu 30 dni od otrzymania faktury VAT, która jest przedmiotem wniosku.

Wniosek składany po dniu 29 lutego 2024 r. może obejmować jedynie fakturę, którą odbiorca otrzymał w ciągu ostatnich 30 dni.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz.U. z 2022r. poz.2687)


Do pobrania: