Informacje prasowe o projekcie

Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim pn. Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto "Aktywność szansą na nowy początek" został wybrany do dofinansowania w konkursie RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 z poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno–zawodowego społeczności lokalnych–RIT Subregionu Zachodniego.