Informacja w sprawie dodatku węglowego.

Dodatek węglowy to świadczenie w wysokości 3 000 zł dla gospodarstw domowych, których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Świadczenie to przysługuje niezależnie od dochodu.  Warunkiem otrzymania dodatku jest wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej ten wniosek.

Informacja o przyznaniu dodatku węglowego zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej wnioskodawcy.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

  1. osobę samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
  2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Uwaga!

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku węglowego przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wnioski będzie można składać do 30 listopada 2022 roku:

formy składania wniosku:

  • za pomocą skrzynki elektronicznej ePUAP: adres skrytki pocztowej 7c9gt6l7at/skrytkaESP,
  • w formie papierowej za pośrednictwem poczty polskiej,
  • w formie papierowej - od poniedziałku, 22 sierpnia w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim przy ul. Daszyńskiego 3 w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych.

Link do ustawy o dodatku węglowym - kliknij

Pytania i odpowiedzi dotyczące dodatku węglowego - kliknij

Do pobrania: