Informacja dla uczestników projektu "Lepsze Jutro"

Spotkanie inauguracyjne dla uczestników projektu "Lepsze Jutro" odbędzie się 4 maja o godzinie 8.30 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim. Po części oficjalnej uczestnicy projektu wezmą udział w szkoleniu pt. "Równość szans kobiet i mężczyzn".

 

Zajęcia z psychologiem dla uczestników projektu "Lepsze Jutro" odbywać się będą od 5 maja do 12 maja w godzinach od 8.30 do 14.30 w budynku przy ul. Pośpiecha 1 w Wodzisławiu Śląskim.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śląskim. Jest on współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Celem przedsięwzięcia jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym, często spowodowanych bezrobociem. W ramach projektu planuje się różne szkolenia, warsztaty o charakterze społecznym, zawodowym czy zdrowotnym, jak też działania o charakterze środowiskowym. Weźmie w nich udział 20 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.