Inauguracja projektu "Lepsze Jutro"

Projekt "Lepsze jutro" nabrał tempa. Dziś, w środę 04 maja w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim oficjalnie zainaugurowano przedsięwzięcie. W spotkaniu udział wzięli uczestnicy i koordynatorzy projektu.

abcdefgh

- Mam nadzieję, że uczestnictwo w projekcie pozwoli Wam rozwinąć skrzydła zawodowe i rozwiązać problemy z którymi borykacie się na co dzień. Czerpcie z zajęć jak najwięcej. Niech projekt otworzy Wam drogę do lepszej przyszłości. Tego Wam życzę. - mówiła do uczestników dyrektor MOPS-u Elwira Palarczyk.
Inauguracja podzielona była na dwie części. Najpierw powitano uczestników, przedstawiono założenia projektu oraz plan działań na najbliższe miesiące. Następnie jego uczestnicy wzięli udział w szkoleniu pt. "Równość szans kobiet i mężczyzn".

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w ramach poddziałania 9.1.6 - Program aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - tryb pozakonkursowy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego głównym celem to aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie udział bierze 20 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wieku aktywności zawodowej. Są to osoby przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do pomocy społecznej, jak też objęte wsparciem asystenta rodziny w tym osoby bezrobotne, poszukujące pracy.
Uczestnicy projektu otrzymają pomoc w postaci m.in. treningów z psychologiem i doradcą zawodowym. Przewidywane są również kursy i szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano również działania prorodzinne. Dla rodzin uczestników projektu zaplanowano m.in. wycieczkę, wyjście do kina i restauracji, zajęcia dla dzieci takie jak: park linowy, nauka jazdy na BMX i rolkach czy warsztaty plastyczne. Działania prowadzone będą do końca grudnia.

Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim wynosi blisko 300 tysięcy złotych.