Harmonogram pracy specjalistów w punkcie konsultacyjnym

Punkt konsultacyjny prowadzi działalność dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie i rodzin z problemem alkoholowym. Usługi Punktu przeznaczone są dla mieszkańców Gminy Wodzisław Śląski i świadczone są bezpłatnie.

Zakres działalności Punktu obejmuje poradnictwo w zakresie pomocy psychologicznej i prawnej, ukierunkowane na zdiagnozowanie problemów klienta w zakresie uzależnień i przemocy w rodzinie, zaplanowanie pomocy, udzielenie wsparcia, a także prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej, motywowanie osób uzależnionych i współuzależnionych do podjęcia terapii.

Konsultacje odbywają się po uprzednim ustaleniu terminu u pracowników socjalnych Pani Katarzyny Boruszko i Pani Katarzyny Sobisiak lub pod nr tel. 533 046 598. Specjaliści przyjmują w wyznaczone dni i godziny, zgodnie z harmonogramem:

psycholog

prawnik