Grupowy trening umiejętności społecznych

Jak racjonalne gospodarować budżetem domowym? Jak organizować przestrzeń w domu oraz prawidłowo odżywiać się i dbać o higienę? To niektóre z zagadnień tematycznych zajęć w których udział biorą uczestniczki projektu "Lepsze Jutro".

Dziś, w poniedziałek 20 czerwca ruszył grupowy trening umiejętności społecznych. Zajęcia odbywać się będą do czwartku. Prowadzone są w budynku "Fenixa" w godzinach od 8:30 do 14:30 przez wykwalifikowanego psychologa. Obejmują zarówno teorie jak i praktykę.
Trening ma na celu wzmocnienie lub nabycie prawidłowych umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego oraz społecznego funkcjonowania. Zajęcia obejmują następujący zakres tematyczny:

  •  Racjonalne gospodarowanie budżetem domowym oraz stosowanie prawidłowej hierarchii potrzeb.
  •  Podział obowiązków w rodzinie.
  •  Dbanie o higienę i zdrowy styl życia.
  • Organizowanie przestrzeni w domu.
  • Prawidłowe żywienie.
  • Elementy savoir - vivre.
  • Podstawy udzielania pierwszej pomocy.
  •  Podniesienie poczucia własnej wartości oraz integracja uczestników projektu.
  •  Komunikacja interpersonalna, asertywność.

Grupowy trening umiejętności społecznych jest jednym z elementów projektu "Lepsze Jutro". Do tej pory w jego ramach odbyły się zajęcia z psychologiem, z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, szkolenie równych szans oraz piknik rodzinny.
Przed uczestnikami jeszcze m.in. szkolenia zawodowe, kursy prawa jazdy, wycieczka rodzinna
i wyjście do restauracji. Działania prowadzone będą do grudnia 2016 roku.

Projekt "Lepsze Jutro" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Jest on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Jego głównym celem jest aktywna integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu poprzez podniesienie poziomu aktywności społecznej i zawodowej mieszkańców Wodzisławia Śląskiego z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo - wychowawczej zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W projekcie udział bierze 20 podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w wieku aktywności zawodowej. Są to osoby przeżywające trudności opiekuńczo-wychowawcze, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do pomocy społecznej, jak też objęte wsparciem asystenta rodziny w tym osoby bezrobotne, poszukujące pracy.
Wartość projektu realizowanego tylko przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim wynosi blisko 300 tysięcy złotych.