Gminny Program Wspierania Rodziny w Wodzisławiu Śląskim na lata 2017-2019

Na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja 3-letnich programów wspierania rodziny.


Program Wspierania Rodziny w Wodzisławiu Śląskim na lata 2017-2019 jest kontynuacją poprzedniego Programu (Gminny Program Wspierania Rodziny w Wodzisławiu Śląskim na lata 2014-2016) i jest dokumentem, który scala działania na rzecz rodziny. Stanowi swoistą koncepcję zintegrowanych i zaplanowanych wytycznych w podejmowanych działaniach w odniesieniu do mieszkańców gminy potrzebujących wsparcia w sytuacji kryzysu w rodzinie.

Pobierz/ przeczytaj Gminny Program Wspierania Rodziny w Wodzisławiu Śląskim na lata 2017-2019