Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Nowelizacja ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku, o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, wprowadzona 1 sierpnia 2010 roku nałożyła na gminę obowiązek tworzenia gminnego systemu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie, w tym opracowywanie i realizację gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy.

W Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Wodzisławia ŚIąskiego na lata 2014-2020, zwanym dalej Programem zawarte są następujące rozdziały :
Rozdział I : Charakterystyka zjawiska przemocy
Rozdział II: Problem Przemocy w mieście na podstawie ewaluacji działań podejmowanych
w latach 2011-2013
Rozdział III: Zasoby umożliwiające przeciwdziałanie przemocy w mieście
Rozdział IY : Założenia i cele Programu
RozdziałY : Zadania Programu
Rozdział VI : Monitorowanie i sprawozdawczość
Rozdział VlI : Zasady Finansowania Programu

 

Pobierz/przeczytaj:  Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla miasta Wodzisławia ŚIąskiego na lata 2014-2020.