"Fachowa Siła" - zakończenie pierwszej fazy

Zakończyła się pierwsza faza projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne.

Przypomnijmy projekt ruszył 1 kwietnia 2017 roku i trwać będzie do 30 września 2019 roku. Warto nadmienić, iż formuła projektu dzieli się na 3 fazy, tym samym obecnie ukończyliśmy 1 fazę, która trwała od 1 kwietnia do 30 września br. Projekt obejmował teren dzielnicy pokopalnianej - Wilchwy. Jego celem jest wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, które będą wykorzystywać dotychczasowe doświadczenia i które będą dostosowane do specyficznych problemów na danym terytorium. Następnie przetestowanie wypracowanego modelu i ostatecznie włączenie go do lokalnej polityki i praktyki, będzie uzależnione od otrzymania dla każdej fazy pozytywnej weryfikacji Instytucji Oceniającej Konkurs. Tym samym w obecnej chwili oczekujemy na ocenę I fazy, od której jak wynika powyżej jest uzależniona dalsza realizacja działań projektowych oraz poszczególnych faz.

Do najważniejszych działań zrealizowanych do tej pory w projekcie zaliczamy:

  • zakończenie zadania 1 ”Przeprowadzenie pogłębionej diagnozy terytorium”

Przeprowadzona została diagnoza dotycząca sytuacji panującej w dzielnicy Wilchwy Wodzisławia Śląskiego, w szczególności dla osób dotkniętych problemem dziedziczonego ubóstwa. Jak wynika z diagnozy mieszkańcy do  najistotniejszych problemów społecznych występujących na ich terenie zaliczyli: alkoholizm, bezrobocie i trudną sytuację materialną. Ich zdaniem osobami najbardziej narażonymi na problemy społeczne są: osoby ubogie, rodziny wielodzietne oraz osoby uzależnione.

  • zakończenie zadania 2 „Opracowanie zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy”.

Celem niniejszego zadania było wypracowanie modelowych rozwiązań w ramach realizacji działań środowiskowej pracy socjalnej. Zaproponowane rozwiązania mają charakter innowacyjny i są próbą scalenia działań wszystkich instytucji i organizacji działających w podobnym obszarze. Tym samym w ramach pracy Grupy Roboczej specjalistów powołanych do projektu stworzono Model pracy z rodziną doświadczającą dziedziczonego ubóstwa wraz z propozycją dwóch podręczników wdrażania Modelu pracy z rodziną doświadczającą dziedziczonego ubóstwa.

  • zakończenie I fazy – przesłanie wytworzonych materiałów do IOK, oczekiwanie na wynik oceny

Wytworzone materiały obejmują następujące pozycje: 

Model - „Model pracy z rodziną doświadczającą dziedziczonego ubóstwa”

Podręcznik - „Podręcznik wdrażania modelu pracy z rodziną doświadczającą dziedziczonego ubóstwa – poradnik dla realizatorów modelu”

Podręcznik - „Podręcznik wdrażania modelu pracy z rodziną doświadczającą dziedziczonego ubóstwa – poradnik dla instytucji wdrażającej"

Model pracy z rodziną doświadczającą dziedziczonego ubóstwa opisuje system pracy z wybraną grupą społeczną realizowany przez służby społeczne. Model skupia się na wypracowaniu schematów działania zmierzających do stworzenia systemu profilaktyki i przeciwdziałania skutkom zjawiska dziedziczonego ubóstwa. Model stanowi odpowiedź na  kształtowanie się obszarów wykluczenia społecznego w związku z restrukturyzacją gospodarczą i zjawiskiem długotrwałego bezrobocia.
Ideą wypracowanego modelu jest założenie, że możliwe jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej w środowiskach przeżywających trudności w związku z zagrożeniem problemem dziedziczonego ubóstwa.

Podręczniki stanowią integralną część Modelu pracy z rodziną doświadczającą dziedziczonego ubóstwa.  Podręczniki przeznaczone są dla instytucji, które zdecydują się na wdrożenie Modelu. Podręczniki nie tylko precyzują i wyjaśniają zasady pracy w oparciu o Model, ale także mają dostarczyć przedstawicielom instytucji wdrażającej wskazówek, które mają im pomóc we właściwym zaplanowaniu pracy organizacyjnej związanej z wdrożeniem rozwiązań przewidzianych w Modelu oraz realizacji kolejnych etapów wsparcia. Podręczniki poza ogólnymi informacjami precyzującymi założenia pracy w oparciu o Model  wskazują  także korzyści wynikające z ich zastosowania, tak dla realizatorów, jak i dla beneficjentów wsparcia. Podział podręczników na poradnik dla realizatorów modelu oraz poradnik dla instytucji wdrażającej jest celowym zabiegiem, który już na wstępie ma określić jasno jego rolę. Niniejsze ma ułatwić korzytającemu z podręcznika przyswajanie zawartych w nich treściach.

Obecnie oczekujemy na odpowiedź w związku z opracowaniem zintegrowanego kompleksowego modelu przeciwdziałania dziedziczeniu biedy ,który został wysłany 13.10.2017. O wszystkich kwestiach związanych z realizacją i oceną będziemy państwa informowali na bieżąco. Wszelkie informacje dotyczące projektu „Fachowa siła przyszłością dla rodziny znajdą Państwo na naszej stronie internetowej https://mops.wodzislaw-slaski.pl/