"Fachowa siła" - informacje ogólne

Miasto Wodzisław Śląski/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymało dofinansowanie na realizację projektu "Fachowa siła przyszłością dla rodziny" w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne.

logo unijne projektyO PROJEKCIE "FACHOWA SIŁA PRZYSZŁOŚCIĄ DLA RODZINY":
realizowany będzie na terenie dzielnicy Wodzisławia Śląskiego - Wilchwy. Dotyczy terytorium zdegradowanego społecznie i fizycznie, na terenie, którego występuje koncentracja ubóstwa, oraz negatywnych zjawisk i stan ten "przenosi się" na następne pokolenia,
podzielony na 3 fazy (4 etapy).

CEL:
wypracowanie modelowych rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwa, które wykorzystają dotychczasowe doświadczenia i będą dostosowane do specyficznych problemów na danym terytorium, przetestowanie ich i włączenie tych, które się najlepiej sprawdzą do polityki i praktyki na poziomie lokalnym.

ODBIORCY:
rodziny o dziedziczonej formie ubóstwa wraz z ich najbliższym sąsiedztwem, z koncentracją uwagi na pokoleniu znajdującym się w okresie wczesnego dzieciństwa i w okresie edukacji szkolnej, tj. na dzieciach i młodzieży, rodziny trzypokoleniowe, w których zdiagnozowano problem dziedziczenia biedy. Grupa docelowych odbiorców to cała rodzina, czyli osoba dorosła (rodzic), dzieci zarówno pełnoletnie, jak i niepełnoletnie oraz dziadkowie.
Grupę docelową będzie stanowiło 10 rodzin dotkniętych problemem dziedziczonego ubóstwa, czyli łącznie 45 osób.

POSZCZEGÓLNE ZADANIA I FAZY:

  • Pogłębienie wiedzy z zakresu tworzenia modelu rozwiązań w zakresie przeciwdziałania dziedziczeniu ubóstwu, zapoznawanie się z dobrymi praktykami, analiza dotychczas prowadzonych na terenie Wilchw działań oraz ocenie ich skuteczności i kompleksowości, monitorowanie wyników prowadzonej pogłębionej diagnozy.
  • Opracowanie właściwego modelu - na spotkania Grupy Roboczej będą zapraszani przedstawiciele różnych znaczących instytucji, tworzących ekosystem wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Wilchw. W uzasadnionych przypadkach będzie istniała możliwość zamówienia dodatkowych ekspertyz (np. prawnych, opinii terapeutów, psychologów), zakupu odpłatnych publikacji czy baz danych pozwalających na bardziej merytoryczne i zgodne z prawem przygotowaniem założeń modelu. W efekcie prac Grupy powstanie szczegółowa koncepcja Modelu, z uszczegółowieniem każdego z obszarów tematycznych, z wymienieniem metodologii proponowanych działań, ich harmonogramem oraz wskazaniem instytucji odpowiedzialnych za realizację planowanych przedsięwzięć.
  • Weryfikacja wypracowanej koncepcji modelu w gronie ekspertów, lokalnych liderów, potencjalnych odbiorców (empowerment). Zorganizowane zostaną spotkania konsultacyjne dla jego potencjalnych odbiorców, którzy będą mogli wyrazić swoją opinię na temat proponowanego wsparcia. Jeśli w grupie osób zainteresowanych konsultacjami znajdą się osoby z niepełnosprawnością słuchową realizatorzy projektu będą starać się zapewnić tłumacza języka migowego lub umówić się na indywidualne spotkanie. Na zakończenie etapu tworzenia modelu zorganizowane zostanie spotkanie prezentujące jego założenia szerszej grupie interesariuszy (zewnętrzni eksperci, przedstawiciele organów decyzyjnych JST, dyrekcja PUP, inni interesariusze). Spotkanie będzie okazją do ostatecznej weryfikacji założeń modelu.
  • Przygotowanie ostatecznej wersji modelu - opracowanie pod względem graficznym, merytorycznym, tak aby był przejrzysty i przystępny dla potencjalnego użytkowania.
    Za opracowanie modelu odpowiedzialna będzie Grupa Robocza (GR), składająca się z przedstawicieli Partnerów projektu, jak również instytucji działających na terenie dzielnicy Wilchwy w zakresie przeciwdziałania i walki z dziedziczonym ubóstwem (m.in. organizacje pozarządowe, instytucje edukacyjne, placówki wychowawcze, terapeutyczne itp.). GR będzie liczyła 8 stałych członków (eksperci ze zróżnicowanym doświadczeniem, wiedzą i kompetencjami). Prace, Grupy będą podlegały nadzorowi specjalisty ds. opracowania merytorycznego modelu.
  • Przetestowanie modelu przy jednoczesnym prowadzeniu monitoringu jego funcjonowania.
  • Włączenie modelu do polityki i praktyki na poziomie lokalnym.

PLANOWANE EFEKTY:
Wypracowanie kompleksowego, zintegrowanego modelu z włączeniem go do lokalnej polityki i praktyki, mającego na celu minimalizowanie problemu dziedziczonego ubóstwa .

PARTNER WNIOSKU:
Projekt został złożony w partnerstwie z Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS w Rybniku.

CZAS REALIZACJI, PROJEKTU OGÓŁEM:
01 kwietnia 2017 roku do 30 września 2019 roku.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU:
904 150,00 zł

KWOTA DOFINANSOWANIA:
876 150,00 zł