Działy i biura

MOPS w Wodzisławiu Śląskim swoje zadania realizuje za pośrednictwem odpowiednich działów i komórek organizacyjnych, do których należą:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim,
mgr Elwira Palarczyk,
 e-mail: e.palarczyk@mops.wodzislaw-slaski.pl

Sekretariat
telefon: 32 45 90 662,  e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dział realizuje następujące zadania:

 • bieżąca obsługa administracyjno-biurowa Dyrektora i Zastępcy Dyrektora MOPS,
 • obsługa poczty wychodzącej MOPS,
 • zapewnienie właściwego obiegu korespondencji oraz przepływu informacji w MOPS,
 • kierowanie klientów i osób zainteresowanych do rzeczowo właściwych komórek organizacyjnych MOPS,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji spotkań i narad w MOPS,
 • przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej w MOPS,
 • prowadzenie punktów informacyjnych w MOPS,
 • nadzór nad urządzeniami biurowymi,
 • dostarczanie materiałów biurowych,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MOPS, przyjetego przez Dyrektora odrębnym zarządzeniem,
 • nadzór i kontorla nad realizacją sprawozdań merytorycznych,
 • prowadzenie magazynu depozytowego środków czystości oraz materiałów biurowych,
 • nadzór i rozliczanie dostarczanych do komórek organizacyjnych środków czystości,
 • utrzymanie czystości i estetyki pomieszczeń w MOPS,
 • prowadzenie archiwum,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów/programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • prowadzenie rejestru pełnomocnictw,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

Kierownik działu: Elwira Szulc

Telefony:  

32 45 90 650,

32 45 90 662,

32 45 90 674,

32 45 90 675,

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Dział realizuje następujące zadania:
 • rozeznanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 • nadzorowanie pracy wykonywanej przez pracowników socjalnych;
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej klientów;
 • wydawanie zaświadczeń;
 • praca z programem POMOST,
 • organizacja i nadzór nad prowadzonymi przez MOPS akcjami;
 • prowadzenie i nadzorowanie realizacji programu żywnościowego oraz innych programów pomocowych;
 • prowadzenie sprawozdawczości, ankiet i rejestrów,
 • prowadzenie rejestru skierowań do schronisk
 • stałą współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom bezdomnym,
 • współdziałanie z wszystkimi działami MOPS w związku z płynną realizacją zadań,
 • zapewnienie przepływu informacji w zakresie zadań realizowanych przez dział;
 • współpraca z organami administracji rządowej, wojewódzkiej i powiatowej, Urzędem Miasta, Sądem Rejonowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Policją, Strażą Miejską, służbą zdrowia, zakładami karnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami,
 • wykonywanie zadań dotyczących pomocy żołnierzom i ich rodzinom,
 • przygotowanie i rozeznanie spraw związanych z sprawieniem pogrzebu,
 • prowadzenie i nadzorowanie rejestrów związanych z opiekunami prawnymi i kuratorami

W ramach Działu Pomocy Środowiskowej funkcjonuje 5 Rejonów.

Rejon I obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: Stare Miasto, Nowe Miasto, Jedłownik -Turzyczka - Karkoszka

Rejon II obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: Jedłownik Osiedle, Osiedle XXX-lecia - Piastów - Dąbrówki

Rejon III obejmuje swoim zasięgiem dzielnicę Wilchwy

Rejon IV obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: Kokoszyce, Zawada

Rejon V obejmuje swoim zasięgiem dzielnicę Radlin II

 

Kierownik działu: Ewa Błędowska

Telefony: 

32 45 90 684,

32 45 90 653,

32 45 90 654,

32 45 90 655,

32 45 90 659,

32 45 90 660

32 45 90 663,

32 45 90 671,

32 45 90 672,

 

dział Świadczeń POMOCOWYCH

Dział realizuje następujące zadania:

 • sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno–rachunkowym sporządzanych przez pracowników socjalnych wywiadów,
 • przygotowanie decyzji administracyjnych dot. przyznawania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego i energetycznego, z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, składki zdrowotnej,
 • prowadzenie rejestrów i pełnej dokumentacji udzielanych świadczeń,
 • prowadzenie akt klientów Ośrodka,
 • ustalanie zapotrzebowania na środki finansowe w związku realizacją świadczeń;
 • sporządzanie list wypłat i poleceń przelewów,
 • merytoryczne potwierdzanie faktur i not obciążeniowych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej oraz ich opisywanie,
 • sporządzanie zaangażowań dotyczących udzielanych świadczeń,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej domów pomocy społecznej,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem niesłusznie przyznanej pomocy,
 • egzekwowanie należności nienależnie pobranych świadczeń,
 • monitorowanie przebiegu różnorodnych akcji związanych m.in. opał, paczki świąteczne, Wigilia, Mikołaj,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomocy kombatantów,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego,
 • prowadzenie ewidencji osób z prawem do dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • prowadzenie spraw związanych z pieczą zastępczą,
 • koordynowanie wynagrodzeń dla opiekunów i kuratorów,
 • obsługa programów komputerowych,

Kierownik działu: Violetta Iwańska
Telefony:

32 45 90 685,
32 45 90 665,

32 45 90 667,
32 45 90 677,

 

dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych


Dział realizuje następujące zadania:

 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • ustalanie zapotrzebowania na środki finansowe w związku z realizacją świadczeń,
 • bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców,
 • sporządzanie i wydruk list wypłat,
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń,
 • prowadzenie wstępnych postępowań w sprawach świadczeń bezpodstawnie pobranych (postępowanie cywilne),
 • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • rejestracja dłużników alimentacyjnych w systemie komputerowym,
 • systematyczna współpraca z komornikami,
 • występowanie z wnioskiem do Urzędu Pracy o przedstawienie informacji dotyczących możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
 • występowanie z wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
 • przygotowywanie projektów: upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz not dotyczących kosztów upomnienia i odsetek ustawowych za zwłokę oraz współpraca w tym zakresie z organami egzekucyjnymi,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie wykazów wysłanych upomnień  i tytułów wykonawczych,
 • występowanie z wnioskiem do prokuratora o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.,
 • systematyczna współpraca z policją i innymi instytucjami w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

Kierownik działu: Ewa Szczęsny

Telefony:

32 45 90 683,

32 45 90 651,

32 45 90 656,

32 45 90 657,

32 45 90 661,

32 45 90 669,

32 45 90 670,

32 45 90 673,

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Realizuje nastepujące zadania:
 • opracowywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • zapewnienie aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczących zmieniającego się otoczenia,
 • utrzymywanie aktualności inwentaryzacji środków przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację,
 • przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności,dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy,
 • podejmowanie działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestnicza w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz w razie konieczności bezzwłocznej zmiany uprawnień,
 • szkolenie osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji,
 • zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami,
 • bezzwłoczne zgłaszanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących,
 • zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz w roku.

 Inspektor Ochrony Danych: Jakub Salamon

 telefon: 792 183 940

 email: biuro@indas.pl