Działy i biura

MOPS w Wodzisławiu Śląskim swoje zadania realizuje za pośrednictwem odpowiednich działów i komórek organizacyjnych, do których należą:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
Elwira Palarczyk
 e-mail: e.palarczyk@mops.wodzislaw-slaski.pl

Sekretariat
telefon: 32 45 90 662
e-mail: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl

Biuro Obsługi Klienta
telefon: 32 45 90 650

DZIAŁ ORGANIZACYJNY

Dział realizuje następujące zadania:

 • bieżąca obsługa administracyjno-biurowa Dyrektora Ośrodka,
 • obsługa poczty wychodzącej MOPS,
 • zapewnienie właściwego obiegu korespondencji oraz przepływu informacji w MOPS,
 • kierowanie klientów i osób zainteresowanych do rzeczowo właściwych komórek organizacyjnych MOPS,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji spotkań i narad w MOPS,
 • przygotowanie i realizacja zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie kancelarii ogólnej w MOPS,
 • prowadzenie punktów informacyjnych w MOPS,
 • nadzór nad urządzeniami biurowymi,
 • dostarczanie materiałów biurowych,
 • realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w MOPS, przyjetego przez Dyrektora odrębnym zarządzeniem,
 • nadzór i kontorla nad realizacją sprawozdań merytorycznych,
 • prowadzenie magazynu depozytowego środków czystości oraz materiałów biurowych,
 • nadzór i rozliczanie dostarczanych do komórek organizacyjnych środków czystości,
 • utrzymanie czystości i estetyki pomieszczeń w MOPS,
 • prowadzenie archiwum,
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie realizacji projektów/programów współfinansowanych ze środków zewnętrznych,
 • prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • prowadzenie rejestru umów,
 • prowadzenie rejestru pełnomocnictw,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora

Kierownik działu: Elwira Szulc (telefon: 32 45 90 674)

 

Dział Organizacyjny: 32 45 90 675

DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ

Dział realizuje następujące zadania:
 • rozeznanie potrzeb w zakresie pomocy społecznej;
 • nadzorowanie pracy wykonywanej przez pracowników socjalnych;
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej klientów;
 • wydawanie zaświadczeń;
 • praca z programem POMOST,
 • organizacja i nadzór nad prowadzonymi przez MOPS akcjami;
 • prowadzenie i nadzorowanie realizacji programu żywnościowego oraz innych programów pomocowych;
 • prowadzenie sprawozdawczości, ankiet i rejestrów,
 • prowadzenie rejestru skierowań do schronisk
 • stałą współpraca z instytucjami i organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy osobom bezdomnym,
 • współdziałanie z wszystkimi działami MOPS w związku z płynną realizacją zadań,
 • zapewnienie przepływu informacji w zakresie zadań realizowanych przez dział;
 • współpraca z organami administracji rządowej, wojewódzkiej i powiatowej, Urzędem Miasta, Sądem Rejonowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Policją, Strażą Miejską, służbą zdrowia, zakładami karnymi oraz innymi instytucjami i organizacjami,
 • wykonywanie zadań dotyczących pomocy żołnierzom i ich rodzinom,
 • przygotowanie i rozeznanie spraw związanych z sprawieniem pogrzebu,
 • prowadzenie i nadzorowanie rejestrów związanych z opiekunami prawnymi i kuratorami

W ramach Działu Pomocy Środowiskowej funkcjonuje 5 Rejonów.

Rejon I obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: Stare Miasto, Nowe Miasto, Jedłownik -Turzyczka - Karkoszka

Rejon II obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: Jedłownik Osiedle, Osiedle XXX-lecia - Piastów - Dąbrówki

Rejon III obejmuje swoim zasięgiem dzielnicę Wilchwy

Rejon IV obejmuje swoim zasięgiem dzielnice: Kokoszyce, Zawada

Rejon V obejmuje swoim zasięgiem dzielnicę Radlin II

 

Kierownik działu: Ewa Błędowska (telefon: 32 45 90 684)

 

Dział Pomocy Środowiskowej:

32 45 90 651

32 45 90 659

32 45 90 660

32 45 90 672

32 45 90 653

32 45 90 665

32 45 90 666

32 45 90 668

32 45 90 676

 

dział Świadczeń POMOCOWYCH

Dział realizuje następujące zadania:

 • sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno–rachunkowym sporządzanych przez pracowników socjalnych wywiadów,
 • przygotowanie decyzji administracyjnych dot. przyznawania pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego i energetycznego, z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, składki zdrowotnej,
 • prowadzenie rejestrów i pełnej dokumentacji udzielanych świadczeń,
 • prowadzenie akt klientów Ośrodka,
 • ustalanie zapotrzebowania na środki finansowe w związku realizacją świadczeń;
 • sporządzanie list wypłat i poleceń przelewów,
 • merytoryczne potwierdzanie faktur i not obciążeniowych dotyczących świadczeń z pomocy społecznej oraz ich opisywanie,
 • sporządzanie zaangażowań dotyczących udzielanych świadczeń,
 • terminowe sporządzanie sprawozdań,
 • prowadzenie korespondencji dotyczącej domów pomocy społecznej,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem niesłusznie przyznanej pomocy,
 • egzekwowanie należności nienależnie pobranych świadczeń,
 • monitorowanie przebiegu różnorodnych akcji związanych m.in. opał, paczki świąteczne, Wigilia, Mikołaj,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pomocy kombatantów,
 • przyjmowanie, ewidencjonowanie i rozpatrywanie wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego i energetycznego,
 • prowadzenie ewidencji osób z prawem do dodatków mieszkaniowych i energetycznych,
 • wydawanie zaświadczeń,
 • prowadzenie spraw związanych z pieczą zastępczą,
 • koordynowanie wynagrodzeń dla opiekunów i kuratorów,
 • obsługa programów komputerowych,

Kierownik działu: Violetta Iwańska (telefon: 32 45 90 685)


Dział Świadczeń Pomocowych:

32 45 90 667
32 45 90 677

 

dział świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych


Dział realizuje następujące zadania:

 • prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
 • ustalanie zapotrzebowania na środki finansowe w związku z realizacją świadczeń,
 • bieżąca weryfikacja uprawnień świadczeniobiorców,
 • sporządzanie i wydruk list wypłat,
 • prowadzenie postępowań w sprawach nienależnie pobranych świadczeń,
 • prowadzenie wstępnych postępowań w sprawach świadczeń bezpodstawnie pobranych (postępowanie cywilne),
 • prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych,
 • rejestracja dłużników alimentacyjnych w systemie komputerowym,
 • systematyczna współpraca z komornikami,
 • występowanie z wnioskiem do Urzędu Pracy o przedstawienie informacji dotyczących możliwości aktywizacji zawodowej dłużnika alimentacyjnego,
 • występowanie z wnioskiem do starosty o zatrzymanie prawa jazdy,
 • przygotowywanie projektów: upomnień, tytułów egzekucyjnych, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego oraz not dotyczących kosztów upomnienia i odsetek ustawowych za zwłokę oraz współpraca w tym zakresie z organami egzekucyjnymi,
 • przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych,
 • sporządzanie wykazów wysłanych upomnień  i tytułów wykonawczych,
 • występowanie z wnioskiem do prokuratora o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 k.k.,
 • systematyczna współpraca z policją i innymi instytucjami w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych,

Kierownik działu: Ewa Szczęsny (telefon: 32 45 90 683)

 

Dział Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych:

32 45 90 656

32 45 90 669

32 45 90 657

32 45 90 670

 

Fundusz Alimentacyjny:

32 45 90 661

32 45 90 673

 

Dodatki mieszkaniowe:

32 45 90 654

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Realizuje nastepujące zadania:
 • opracowywanie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
 • zapewnienie aktualizacji regulacji wewnętrznych w zakresie dotyczących zmieniającego się otoczenia,
 • utrzymywanie aktualności inwentaryzacji środków przetwarzania informacji obejmującej ich rodzaj i konfigurację,
 • przeprowadzanie okresowych analiz ryzyka utraty integralności,dostępności lub poufności informacji oraz podejmowania działań minimalizujących to ryzyko, stosownie do wyników przeprowadzonej analizy,
 • podejmowanie działań zapewniających, że osoby zaangażowane w proces przetwarzania informacji posiadają stosowne uprawnienia i uczestnicza w tym procesie w stopniu adekwatnym do realizowanych przez nie zadań oraz obowiązków mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz w razie konieczności bezzwłocznej zmiany uprawnień,
 • szkolenie osób zaangażowanych w proces przetwarzania informacji,
 • zapewnienie ochrony przetwarzanych informacji przed kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, uszkodzeniami lub zakłóceniami,
 • bezzwłoczne zgłaszanie incydentów związanych z bezpieczeństwem informacji w określony i z góry ustalony sposób, umożliwiający szybkie podjęcie działań korygujących,
 • zapewnienie okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji nie rzadziej niż raz w roku.

 Inspektor Ochrony Danych: Jakub Salamon

 telefon: 792 183 940

 email: biuro@indas.pl