Dożywianie

Zgodnie z Ustawą o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" we współpracy z placówkami oświatowymi, które posiadają bazę żywieniową lub odpowiednie warunki do wydawania produktów żywnościowych zapewnia posiłek dzieciom i młodzieży szkolnej.

Programem został ustanowiony Uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013r.  w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (M. P. z 2013 r. poz. 1024 i z 2014 r. poz. 671). Program jest wsparciem finansowym gmin w zakresie realizacji zadań własnych o charakterze obowiązkowym określonych w art. 17 ust. 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Głównym celem Programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub niepełnosprawnych. Ponadto Program ma na celu poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz kształtowanie u nich prawidłowych nawyków żywieniowych.

Ze środków przekazywanych w ramach Programu gminy udzielają wsparcia osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ww. ustawy.

Ze środków przekazanych gminom z Programu udziela się wsparciaw szczególności:

1) dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,

2) uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,

3) osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym.

Pomocy udziela się w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Oprócz tego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej udziela w wyjątkowych sytuacjach,  biorąc pod uwagę dobro dziecka, pomoc w formie zasiłku celowego specjalnego na pokrycie kosztów wyżywienia w szkole/przedszkolu, o którym mowa w art. 41  pkt 1 ustawy o pomocy społecznej, a w sytuacjach gdy rodzic nie wyraża chęci współpracy bądź jest niewydolny wychowawczo pomoc taką udziela się z urzędu.

Istnieje również możliwość udzielenie pomocy w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy uczeń w szkole albo dziecko w przedszkolu wyraża chęć zjedzenia posiłku. Wówczas Dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. 

W zapytaniu ofertowym z dnia 08 grudnia 2023 roku pn Dożywianie dzieci i osób dorosłych na terenie Miasta Wodzisław Śląski w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w postaci 1 gorącego posiłku – catering wygrała:

OD DROBREJ HEKSY

Mariola Hytroszek

Czyżowicka 29

44-300 Wodzisław Śląski

oferująca cenę dostarczonego 1 gorącego posiłku w kwocie 23,00 zł brutto.