Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Dodatek mieszkaniowy

Ogólne informacje dotyczące składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021 roku

Dodatek energetyczny

Zgodnie z art. 15 ustawy o dodatku osłonowym, wnioski o wypłatę dodatku energetycznego, o którym mowa w art. 5c ustawy zmienianej w art. 9, złożone w okresie od dnia wejścia w życie ustawy o dodatku osłonowym tj. od dnia 4 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku pozostawia się bez rozpoznania.