Dodatek mieszkaniowy

Ogólne informacje dotyczące składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021 roku

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO:

Wnioski można składać osobiście oraz drogą pocztową (najlepiej listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Ignacego Daszyńskiego 3,

44-300 Wodzisław Śląski

Wnioski składane na adres poczty elektronicznej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej będą pozostawiane bez rozpatrzenia.

Szczegółowe informacje są udzielane w Punkcie Obsługi Klienta 32 45 90 650

oraz pod numerem 32 45 90 654

GODZINY PRZYJĘĆ INTERESANTÓW:

Od poniedziałku do środy: 7:15 do 14:45
w czwartki: 7:15 - 16:45
w piątki:     7:15 - 12:45

Kierowana drogą elektroniczną na adres: kancelaria@mops.wodzislaw-slaski.pl                       

korespondencja powinna zawierać:

 • imię i nazwisko osoby od której pochodzi,
 • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulicę i nr domu) tej osoby,
 • opis sprawy, której dotyczy

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. 2023 poz. 1335 z poźn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu.
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

KTO JEST UPRAWNIONY DO OTRZYMANIA ŚWIADCZENIA:

Możliwość przyznania dodatku mieszkaniowego uwarunkowana jest spełnieniem trzech wymogów zawartych w ustawie tj. posiadanie tytułu prawnego do zajmowanego lokalu, posiadanie odpowiedniej wysokości średniego miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku oraz zajmowanie lokalu o określonej ustawą powierzchni.

Katalog tytułów prawnych do lokalu mieszkalnego, uprawniający do ubiegania się o dodatek mieszkaniowy.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach, stanowiących ich własność, i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom, mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki, związane z jego zajmowaniem,
 • osobom, zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub najem socjalny lokalu.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje w związku z zamieszkiwaniem w jednym lokalu mieszkalnym albo zajmowaniem jednego lokalu mieszkalnego.

Dodatek może przysługiwać na podstawie więcej niż jednego tytułu prawnego spośród określonych powyżej.

Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje osobom przebywającym w:

 • domu pomocy społecznej,
 • młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 • schronisku dla nieletnich,
 • zakładzie poprawczym,
 • zakładzie karnym,
 • szkole, w tym w szkole wojskowej,

– jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie

KRYTERIA DOCHODOWE:

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2024 r. poz.323). po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

 • wszelkie przychody podlegające opodatkowaniu pomniejszone o koszty ich uzyskania, podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne,
 • dochód z działalności podlegającej opodatkowania na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód z posiadanego gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1ha, przeliczeniowego, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego - aktualnie jest to przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych w 2022r.,w wysokości 5549,00 zł.

Za dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/12 dochodu ogłaszanego corocznie, w drodze obwieszczenia ministra właściwego do spraw rodziny, o którym mowa w art. 5 ust. 7a ustawy z dnia 28 listopada 2003r. oświadczeniach rodzinnych.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

jednoosobowym- przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku

Średni dochód na miesiąc oblicza się, dzieląc dochód gospodarstwa domowego przez trzy (liczba miesięcy)   i przez liczbę osób w gospodarstwie domowym

Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu wydania decyzji tj. kwota 35,78 zł.

KRYTERIA  DOTYCZĄCE  POWIERZCHNI  LOKALU:

Przy ustalaniu powierzchni użytkowej lokalu bierze się pod uwagę wszystkie pomieszczenia, takie jak: pokoje, kuchnie, spiżarnie, przedpokoje, hole, korytarze, łazienki i inne pomieszczenia, służące potrzebom mieszkalnym i gospodarczym. Nie wlicza się: balkonów, tarasów, loggii, antresoli, szaf i schowków w ścianach, pralni, suszarni, strychów, piwnic i komórek na opał.

Ustalona w ten sposób powierzchnia użytkowa nie może być większa niż powierzchnia określona ustawowo (powierzchnia normatywna). Dodatek mieszkaniowy przysługuje także w sytuacji, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego przekracza normatywną powierzchnię lokalu, ale nie więcej niż o:

 • 30% albo
 • 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Oznacza to, że odpowiednio do liczby osób w gospodarstwie domowym powierzchnia lokalu nie może być większa od:

1.

norma dla 1 osoby - 35 m² — do 45,50 m2

2.

norma dla 2 osób - 40 m² — do 52,00 m2

3.

norma dla 3 osób - 45 m² — do 58,50 m2

4.

norma dla 4 osób - 55 m² — do 71,50 m2

5.

norma dla 5 osób - 65 m² — do 84,50 m2

6.

norma dla 6 osób - 70 m² — do 91,00 m2

Dodatek nie zostanie przyznany, jeśli na osobę przypada więcej metrów kwadratowych powierzchni lokalu, niż dopuszcza ustawa.

 • Jeśli w lokalu mieszka więcej niż 6 osób – dla każdej następnej osoby zwiększa się powierzchnię normatywną o 5 m2.
 • Jeśli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna, poruszająca się na wózku, lub jeżeli niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w odrębnym pokoju, wielkość powierzchni normatywnej zwiększa się 15 m2.

Wysokość dodatku mieszkaniowego stanowi różnicę pomiędzy wydatkami za użytkowanie lokalu, przypadającymi na normatywną powierzchnię użytkową lokalu, a kwotą stanowiącą wydatki ponoszone przez osobę otrzymującą dodatek w wysokości:

 • 15% dochodów gospodarstwa domowego w przypadku osoby samotnej,
 • 12% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 2 do 4-osobowym,
 • 10% dochodów gospodarstwa domowego w gospodarstwie 5 do osobowym i większym.

Do wydatków za użytkowanie lokalu zalicza się czynsz; koszty, o których mowa w art. 28 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej, zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną; odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego; inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego, opłaty za energię cieplną, wodę, ścieki, odpady i nieczystości ciekłe, wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału.

Wydatkiem za użytkowanie lokalu nie jest ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, roczna opłata przekształceniowa, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, opłata za gaz przewodowy oraz energie elektryczną.

Ryczałt na zakup opału:

Jeżeli osobie przysługuje dodatek, a w jej mieszkaniu nie ma centralnego ogrzewania, ciepłej wody, lub gazu przewodowego z zewnętrznego źródła – to wówczas przysługuje jej ryczałt na zakup opału, stanowiący część dodatku mieszkaniowego.

Przy obliczaniu ryczałtu przyjmuje się następujące wydatki.

 • Brak centralnego ogrzewania – cena 5 kilowatogodzin razy liczba m2 zajmowanej powierzchni, ale nie większej niż określona ustawowo powierzchnia normatywna lokalu.
 • Brak centralnie ciepłej wody – cena 20 kilowatogodzin razy liczba osób w gospodarstwie domowym.
 • Brak gazu – 10 kilowatogodzin w gospodarstwie jednoosobowym plus po 2 kilowatogodziny na każdą dodatkową osobę.

W celu obliczenia wysokości ryczałtu na zakup opału stosuje się średnią cenę 1 kHw energii elektrycznej, ogłoszonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, powiększoną o podatek od towarów i usług (aktualnie wynosi ona 0,9643 zł (0,7840 zł + 23% vat).

Jeżeli wnioskodawca zajmuje część lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, przy ustalaniu wydatków na mieszkanie uwzględnia się jedynie wydatki, przypadające na tę część lokalu lub domu. Wydatki na normatywną powierzchnię zajmowanego lokalu mieszkalnego oblicza się, dzieląc wydatki za ten lokal przez jego powierzchnię użytkową i mnożąc uzyskany w ten sposób wskaźnik przez normatywną powierzchnię określoną w ustawie.

Jeżeli osoba, ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy, zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu nie wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków, przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego, zalicza się:

 • wydatki, które w wypadku najmu lokalu mieszkalnego byłyby pokrywane w ramach czynszu, lecz wyłącznie do wysokości czynszu, jaki obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy,
 • opłaty, poza czynszem, które obowiązywałyby w zasobie mieszkaniowym gminy, gdyby ten lokal wchodził w skład tego zasobu.

Wypłata dodatku mieszkaniowego:

 • Dodatek przyznaje się na okres sześć miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku.
 • Dodatek mieszkaniowy wypłaca się zarządcy budynku albo innej osobie uprawnionej do pobierania należności za lokal mieszkalny.
 • Zarządca budynku albo inna osoba uprawniona do pobierania należności za lokal mieszkalny zalicza dodatek na poczet przysługujących lub rozliczanych za jej pośrednictwem należności za lokal.
 • W przypadku właścicieli domów jednorodzinnych dodatek wypłacany jest osobie starającej się o dodatek, bezpośrednio.
 • Ryczałt na opał może być wypłacany bezpośrednio osobie, starającej się o dodatek.

Powody wstrzymania dodatku mieszkaniowego:

Jeżeli osoba, której przyznano dodatek, nie opłaca na bieżąco czynszu za lokal, to wypłata dodatku jest wstrzymywana do czasu pokrycia zaległości. Decyzja o przyznaniu dodatku wygasa, jeżeli zaległości nie zostaną pokryte w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania decyzji wstrzymującej.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
 • deklaracja o wysokości dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego
 • dodatkowe informacje- niezbędne do wydania decyzji– w części 1.1 wypełnione i potwierdzone przez zarządcę, w części 1.2 wypełnione i potwierdzone przez wnioskodawcę.
 • Dodatkowe informacje o lokalu (załącznik Nr 2) – wypełnia i potwierdza zarządca.
 • wydruk czynszowy potwierdzający wysokość składników czynszowych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,

W powyższych dokumentach zarządca lub osoba uprawniona do pobierania należności za lokal ma obowiązek potwierdzić następujące dane:

 • punkty 2 do 5, 7 i 10 na druku wniosku tj.: adres zamieszkania, nazwa i siedziba zarządcy domu, tytuł prawny do zajmowanego lokalu, powierzchnia użytkowa lokalu, sposób ogrzewania lokalu i wody, obecność instalacji gazu przewodowego,
 • łączna kwota wydatków na mieszkanie za miesiąc poprzedzający miesiąc, w którym składany jest wniosek oraz dodatkowe informacje (druk dodatkowych informacji niezbędnych do wydania decyzji),

W przypadku podnajmu lub użyczenia lokalu, wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego może być potwierdzony przez osobę upoważnioną do pobierania należności za lokal tj. wynajmującego, właściciela lub posiadacza samoistnego.

Osoba ubiegająca się o przyznanie dodatku mieszkaniowego wypełnia pozostałe punkty wniosku oraz deklarację o wysokości dochodów uwzględniając w niej wszystkich członków gospodarstwa domowego oraz ich dochody za ostatnie 3 miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek.

Dodatkowe dokumenty – w zależności od indywidualnej sytuacji klienta:

 • Umowa najmu/podnajmu,
 • Akt własności domu jednorodzinnego lub lokalu w budynku wielorodzinnym,
 • Dokument potwierdzający inny tytuł prawny,
 • Wyrok sądowy lub dokument potwierdzający uprawnienie do lokalu zamiennego,
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych lub Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności przed 23 listopad 2004 r. dodatkowo należy dostarczyć aktualne zaświadczenie lekarskie potwierdzające konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju,
 • W przypadku osoby niepełnosprawnej, której niepełnosprawność została orzeczona po 23 listopad 2004 r. posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności należy dostarczyć orzeczenie wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności jeśli uwzględnia konieczność zamieszkiwania w oddzielnym pokoju (punkt 10 orzeczenia),
 • W przypadku osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim - zaświadczenie lekarskie potwierdzające fakt poruszania się na wózku inwalidzkim.

Rodzaje dokumentów ze względu na źródło dochodów osiągniętych w 3 miesiącach poprzedzających złożenie wniosku:

Osoby pracujące na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia lub umowy o dzieło:

 • zaświadczenie o zarobkach- wystawione przez zakład pracy

Osoby osiągające dochody inne niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych:

 • Oświadczenie wnioskodawcy

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ogólnych:

 • zaświadczenie o wysokości dochodów z prowadzonej działalności gospodarczej potwierdzone przez biuro rachunkowe lub zaświadczenie z Urzędu Skarbowego,
 • aktualne zaświadczenie o zawieszeniu działalności gospodarczej.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego lub karty podatkowej:

 • Oświadczenie o wysokości uzyskanych dochodów

Osoby posiadające tytuł prawny do gospodarstwa rolnego powyżej 1 ha przeliczeniowego lub fizycznego:

 • Oświadczenie o wysokości dochodu z tytułu prawa do gospodarstwa rolnego
 • dokument potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni np. nakaz płatniczy/zaświadczenie właściwego organu gminy

Osoby bezrobotne:

 • Oświadczenie wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym

Oświadczenie składa osoba pełnoletnia: niepracująca / zatrudniona w zakładzie pracy na niepełny etat lub na umowę zlecenie itp. / wykonująca pracę dorywczą w okresie objętym deklaracją.

Osoby uczące się:

 • zaświadczenie o wysokości płatnych praktyk ze szkół zawodowych
 • zaświadczenie/ decyzja o wysokości stypendium doktoranckiego/ socjalnego/ sportowego

Emeryci/renciści

 • dowody wypłat emerytury/renty
 • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzające wysokość świadczeń otrzymanych w poszczególnych miesiącach uwzględniające kwoty brutto, netto, potrącenia i dodatki

Osoby otrzymujące alimenty:

 • Wyrok sądu zasądzający alimenty na członka rodziny,
 • zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów zasądzonych wyrokiem sądu, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów lub przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów.

Osoby płacące alimenty na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego:

 • Wyrok sądu zasądzający alimenty na rzecz osób spoza gospodarstwa domowego.
 • Przekazy lub przelewy pieniężne potwierdzające wysokość opłaconych alimentów

Rodzaje dochodów, które powinny być uwzględnione przez wnioskodawcę przy wypełnianiu deklaracji o dochodach oraz dokumenty na podstawie których wypełniono deklarację, wnioskodawca jest zobowiązany przechowywać przez okres trzech lat.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Postępowanie w sprawie przyznawania dodatku mieszkaniowego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu miesiąca od daty złożenia poprawnie wypełnionego wniosku wraz z niezbędną dokumentacją.
 • Od decyzji przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 • Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim
 • Odwołanie nie podlega opłacie skarbowej.
 • Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.
 • Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku
  o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
 • Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
 • W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
 • Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

 

dodatek mieszkaniowyDO POBRANIA