Dodatek mieszkaniowy

O dodatek mieszkaniowy ubiegać się może każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotny jest jedynie niski dochód, metraż zajmowanego lokalu i tytuł prawny do lokalu. Jeśli ktoś nie ma tytułu prawnego, musi przedstawić potwierdzenie, że ma uprawnienie do lokalu socjalnego lub zamiennego.

JAKIE KRYTERIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY?

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie przekracza w gospodarstwie jednoosobowym 175% najniższej emerytury tj. Kwoty 2 189,04 zł, a w gospodarstwie wieloosobowym 125% najniższej emerytury, tj. Kwoty 1 563,60 zł.

Od 1 marca 2021 roku kwota najniższej emerytury wynosi 1 250,88 zł.

 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% (albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%).

Normatywna powierzchnia użytkowa zajmowanego mieszkania wynosi:

 1. norma dla 1 osoby - 35 m² - do 45,50 m2,
 2. norma dla 2 osób - 40 m² - do 52,00 m2,
 3. norma dla 3 osób - 45 m² - do 58,50 m2,
 4. norma dla 4 osób - 55 m² - do 71,50 m2,
 5. norma dla 5 osób - 65 m² - do 84,50 m2,
 6. norma dla 6 osób - 70 m² - do 91,00 m2,

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

Do dochodu nie wlicza się świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego, dodatku energetycznego, zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w2007r., świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych (Dz.U. z 2018r. poz.690 oraz z2019r. poz.730, 752 i992), świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2018r. poz.2134,z późn. zm.1)), dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z2019r. poz.1111 i924), dopłaty do czynszu, o której mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. poz.1540 oraz z2019r. poz.1309), świadczenia pieniężnego przyznawanego na podstawie art.9 ustawy z dnia 22 listopada 2018r. O grobach weteranów walk o wolność i niepodległość Polski (Dz.U. poz.2529) oraz świadczenia uzupełniającego przyznanego na podstawie ustawy z dnia 31 lipca 2019r. oświadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (Dz.U. poz. 1622)

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wypełniony wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z potwierdzoną przez zarządcę domu, administrację lub właściciela budynku kwotą wydatków mieszkaniowych za miesiąc w którym składany jest wniosek z wyszczególnieniem składników czynszu. Właściciel domu jednorodzinnego obowiązany jest dołączyć do wniosku dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku oraz rachunki dotyczące opłat za energię cieplną do celów ogrzewania mieszkania, wodę dostarczaną do lokalu oraz opłaty za odbiór nieczystości stałych i płynnych.
 • Faktura VAT za energię elektryczną i usługi dystrybucji za ostatni okres rozliczeniowy w celu wyliczenia ceny 1kWh energii elektrycznej - dotyczy osób zamieszkujących w lokalach w których brak centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu.
 • wypełniona deklaracja o dochodach osiągniętych przez wszystkie osoby zamieszkujące w lokalu w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku (np. składając wniosek w czerwcu 2020r. należy udokumentować dochód brutto tj. przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne,  rentowe i chorobowe uzyskany w miesiącach: marzec, kwiecień, maj 2020r).
 • zaświadczenie z zakładu pracy o uzyskanym dochodzie brutto (jak wyżej). Druk zaświadczenia znajduje się na stronie 4 deklaracji o dochodach.
 • aktualna decyzja o przyznaniu emerytury, renty lub zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • potwierdzenie wysokości odprowadzonej składki zdrowotnej osób przebywających na urlopie wychowawczym,
 • zaświadczenie z uczelni o wysokości pobieranego stypendium.
 • Ze względu na wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce związanego z chorobą koronawirusowa (COVID-19) zobowiązuje się Wnioskodawcę wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego do wskazania w ww. wniosku nr pesel osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wodzisławiu Śl. wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Ww. dane są niezbędne do ustalenia przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śl. wysokości odprowadzanej składki zdrowotnej przez Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu Śl.
 • Ponadto, osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy są zobowiązane do złożenia stosownego do 75 § 2 KPA oświadczenia wraz z uwzględnieniem następującej treści: [BYŁEM/AM NIE BYŁEM/AM] ZAREJESTROWANY/ NA W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY. [BYŁEM/AM] UBEZPIECZONA W… / [NIE BYŁEM/AM] UBEZPIECZONA (wzór dostępny na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim → formy pomocy → dodatek mieszkaniowy → druki do pobrania: Wzór wypełnienia Oświadczenia dla osoby nie pracującej,
 • Osoby prowadzące działalność gospodarczą opodatkowane na zasadach ogólnych przy ubieganiu się o dodatek mieszkaniowy winny deklarować dochód według prowadzonej dokumentacji (księgi przychodów i rozchodów bądź ksiąg rachunkowych), natomiast w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych podstawę opodatkowania stanowi przychód bez pomniejszenia go o koszty uzyskania przychodu.
 • dochód z gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntu w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego (zaświadczenie wystawia właściwy Urząd Miasta lub Gminy).
 • inne dokumenty w zależności od sytuacji rodzinnej wnioskodawcy wyrok orzekający rozwód, alimenty, orzeczenie Powiatowego Zespołu d/s. orzekania o niepełnosprawności o wymogu zamieszkiwania w oddzielnym, pokoju, a w przypadku orzeczeń wydanych przed 2005r. zaświadczenie od lekarza potwierdzające że osoba niepełnosprawna porusza się na wózku inwalidzkim lub wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.
 • Przy składaniu wniosku wszystkie pełnoletnie osoby zamieszkujące wspólnie z wnioskodawcą nie pracujące, zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, nieuczące się i nieposiadające dochodu składają stosowne oświadczenie.

MIEJSCE POBRANIA I ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 3,

telefon 32 459 06 66, 32 459 06 50

PODSTAWA PRAWNA:

- Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych ( t.j.Dz.U z 2019 r.,poz.2133)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.w sprawie dodatków mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r.Nr 156,poz.1817 z późn.zm.)

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 11) zmienia ustawę z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.) poprzez dodanie art. 15zzzic do art. 15zzzii.

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu?

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przyznaje się na wniosek o przyznanie  dodatku mieszkaniowego  z adnotacją „ powiększony o dopłatę do czynszu” złożony nie później niż w dniu 31 marca 2021 r.

Do wniosku o dodatek z adnotacją, poza dokumentami, o kórych mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2021 roku o dodatek mieszkaniowy dołącza się:

 1. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że średni miesięczny  dochód przypadający w 2019 roku na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka tego gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku.
 2. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że wnioskodawca najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020r. wraz z dokumentem potwierdzającym wysokość czynszu na dzień 14 marca 2020r.,
 3. Oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że wnioskodawcy wcześniej nie przysługiwał dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wnioskodawca, musi także spełniać warunki przyznania „zwykłego” dodatku mieszkaniowego.

Wysokość dodatku powiększonego o dopłatę stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł. Wysokość dopłaty do czynszu stanowi różnicę miedzy wysokością dodatku powiększonego o dopłatę a wysokością dodatku ustalonego zgodnie z art. 6 ustawy o dodatkach mieszkaniowych (czyli wyliczonego na zasadach ogólnych).

W przypadku przyznania dodatku powiększonego o dopłatę, ubiegającemu się o dodatek powiększony i posiadającemu prawo do dodatku na podstawie decyzji wcześniejszej, wynikający z decyzji wcześniejszej dodatek mieszkaniowy (przyznany wcześniej na 6 miesięcy), skraca się do miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej wypłaty dodatku powiększonego o dopłatę do czynszu.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wypłaca od 60 dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy, przy czym pierwszej wypłaty dokonuje się nie później niż 75 dnia po dniu wejścia w życie przepisu. W przypadku dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanego za miesiące poprzedzające miesiąc, w którym rozpoczęto wypłaty zgodnie z terminem wskazanym w zdaniu pierwszym, pierwsza wypłata obejmuje również wypłatę tych dodatków mieszkaniowych.

Przyznanie dodatku z mocą wsteczną

Informujemy, iż zgodnie z art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzony przez ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.1086) za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.

 • Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
 • Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
 • W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
 • Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji

DO POBRANIA: