Dodatek mieszkaniowy

Ogólne informacje dotyczące składania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego od 1 lipca 2021 roku

MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 3,

Dział Świadczeń Pomocowych- dodatki mieszkaniowe i energetyczne 32 45 90 666,

Biuro Obsługi Klienta 32 45 90 650

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w związku ze zmianą w obsłudze klientów, wszelkie dokumenty należy wrzucać do urny w zaklejonej kopercie ze wskazaniem: imienia i nazwiska, adresu, nr telefonu komórkowego oraz nazwę działu do którego ma być przekazana dokumentacja. Nadmienia się o możliwości złożenia ww. dokumentu w formie tradycyjnej (papierowej) za pośrednictwem operatora pocztowego.

 

PODSTAWA PRAWNA:

 • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych ( Dz.U. 2019 poz. 2133), Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001r. w sprawie dodatków mieszkaniowych( Dz.U Nr 156 poz.1817).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania wywiadu środowiskowego, wzoru kwestionariusza wywiadu oraz oświadczenia o stanie majątkowym wnioskodawcy i innych członków gospodarstwa domowego, a także wzoru legitymacji pracownika upoważnionego do przeprowadzenia wywiadu (Dziennik Ustaw 2013 r. poz. 589).
 • Podstawa prawna: art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, wprowadzony przez ustawę z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz.1086).
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

DODATEK MIESZKANIOWY PRZYSŁUGUJE:

 • najemcom albo podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo najem socjalny lokalu.

JAKIE KRYTERIA MUSZĄ SPEŁNIAĆ OSOBY UBIEGAJĄCE SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY?

KRYTERIA DOCHODOWE:

 • Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2020 r. poz. 111).
 • Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

jednoosobowym - 40% tj. 2265,01 zł

wieloosobowym - 30% tj. 1698,76  zł

— przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ogłoszonego Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2022 roku (obowiązującego w dniu złożenia wniosku).

 • Dodatku mieszkaniowego nie przyznaje się, jeżeli jego kwota byłaby niższa niż 0,5% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej tj. kwota 28,31 zł.

 

KRYTERIA DOTYCZĄCE POWIERZCHNI LOKALU:

Normatywna powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny), zwana dalej "normatywną powierzchnią", w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego nie może przekroczyć dla:

1.

norma dla 1 osoby - 35 m² — do 45,50 m2

2.

norma dla 2 osób - 40 m² — do 52,00 m2

3.

norma dla 3 osób - 45 m² — do 58,50 m2

4.

norma dla 4 osób - 55 m² — do 71,50 m2

5.

norma dla 5 osób - 65 m² — do 84,50 m2

6.

norma dla 6 osób - 70 m² — do 91,00 m2

W razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5m2.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż: 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2 - jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają Powiatowe Zespoły ds Orzekania o Niepełnosprawności, o których mowa w ustawie z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

DODATEK MIESZKANIOWY NIE PRZYSŁUGUJE OSOBOM PRZEBYWAJĄCYM W:

 1. domu pomocy społecznej,
 2. młodzieżowym ośrodku wychowawczym,
 3. schronisku dla nieletnich,
 4. zakładzie poprawczym,
 5. zakładzie karnym,
 6. szkole, w tym w szkole wojskowej
 7. jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne całodobowe utrzymanie.

Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, stanowi podstawę do odmowy przyznania dodatku mieszkaniowego.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego potwierdzony przez zarządcę lub osobę uprawnioną do pobierania należności za lokal mieszkalny
 • deklaracja o wysokości dochodów
 • wydruk czynszowy potwierdzający wysokość składników czynszowych obowiązujących w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku,
 • załącznik nr 1. do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • załącznik nr. 2 do wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego
 • dokumenty potwierdzające wielkość powierzchni użytkowej i stan wyposażenia technicznego budynku w przypadku, gdy wniosek składa właściciel domu jednorodzinnego
 • w przypadku, gdy wniosek składa podnajemca należy przedstawić umowę podnajmu
 • dokument potwierdzający wysokość dochodów osiągniętych w okresie trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku, w tym odpowiednio:
  • zaświadczenie o przychodzie wnioskodawcy oraz członka gospodarstwa domowego podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e, art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszonym o koszty uzyskania, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne (wzór do pobrania),
  • zaświadczenie wnioskodawcy oraz członków gospodarstwa domowego o innym dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  • orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w gospodarstwie domowym lub poza gospodarstwem domowym,
  • oświadczenia o dobrowolnych alimentach na dzieci,
  • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza gospodarstwa domowego,
  • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem lub innym tytule wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd:
   • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą

 • oświadczenie wnioskodawcy lub zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego o wysokości dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej w przypadku prowadzenia działalności opodatkowanej na zasadach ogólnych za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku,
 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o: formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku w roku kalendarzowym 2019.

W przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne

 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni. 

dodatek mieszkaniowy

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY:

 • Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca.
 • Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
 • Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

TRYB ODWOŁAWCZY

 • Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim ul. Daszyńskiego 3 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

PRZYZNANIE DODATKU Z MOCĄ WSTECZNĄ

 • Informujemy, iż za okres stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID 19 dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną.
 • Dodatek mieszkaniowy może zostać przyznany z mocą wsteczną wyłącznie w przypadku wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego złożonego nie później niż po upływie 30 dni od dnia zakończenia obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
 • Dodatek mieszkaniowy przyznaje się z mocą wsteczną, jeżeli osoba uprawniona do dodatku mieszkaniowego we wniosku o przyznanie tego dodatku wskazała okres poprzedzający dzień złożenia tego wniosku jako okres objęty tym wnioskiem.
 • Wskazanie okresu poprzedzającego dzień złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jako okresu objętego tym wnioskiem następuje w formie klauzuli dołączanej do tego wniosku i podpisanej przez wnioskodawcę.
 • W przypadku przyznania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną, okres jego przyznania skraca się o liczbę miesięcy poprzedzających pierwszy dzień miesiąca następujący po dniu złożenia wniosku, za które przyznano dodatek mieszkaniowy.
 • Dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres, w którym osobie do niego uprawnionej przysługiwał dodatek mieszkaniowy na podstawie innej decyzji.

DO POBRANIA