Dodatek energetyczny

Zryczałtowany dodatek energetyczny od 1 stycznia 2014 r. przysługuje odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej, czyli osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy.

Zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r., poz. 755 z póżn. zm) odbiorcą wrażliwym energii elektrycznej jest osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 180 z późn. zm.), która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej (art. 3 pkt 13c ).

Limit zużycia energii elektrycznej wyniesie:
1) 900 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną;
2) 1250 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób;
3) 1500 kWh w roku kalendarzowym - dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób.
Zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie wysokości dodatku energetycznego obowiązującego od dnia 1 maja 2019 r. do
30 kwietnia 2020 r. dla gospodarstwa domowego wynosi:

  • dla gospodarstw prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstw składających się z 2 do 4 osób - 15,80 zł miesięcznie;
  • dla gospodarstw składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł miesięcznie.

Wymagane dokumenty:
1) Wniosek o wypłatę dodatku energetycznego,
2) kopia umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej ( oryginał do wglądu ).

Dokumenty do pobrania: