Deklaracja Dostępności serwisu internetowego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznyc

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim.


Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Data publikacji strony internetowej: 01.06.2008 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 26.04.2017 r.

Wygląd:

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące. Zmiana wielkości czcionki, zmiana kontrastu.

Treści niedostępne:

 1. Część materiałów publikowanych nie spełnia wymagań dostępności, z uwagi na to że zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 2. dokumenty mogą nie mieć dowiązanych etykiet tekstowych,

 3. część z opublikowanych multimediów oraz zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny lub dekoracyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

 4. mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 5. multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r.;

 6. treści niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań podmiotu publicznego oraz nieuaktualniane lub niepoddawane po dniu 23 września 2019 r. przebudowom i zmianom polegającym w szczególności na zmianie wyglądu lub struktury prezentowanych informacji albo na zmianie sposobu publikowania informacji są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 7. nie wszystkie pliki do pobrania są opatrzone informacją o formacie i rozmiarze.

 8. Dokumenty PDF nie są w całości poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności:

 • Deklarację sporządzono dnia:22.09.2020 r.

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:28.03.2024 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Jeżeli w trakcie korzystania z serwisu znajdziecie Państwo inne niezgodności lub ograniczenia w dostępności strony będziemy wdzięczni za każdą informację zwrotną. Postaramy się w jak najkrótszym możliwym terminie niezgodność lub ograniczenie usunąć.

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Palka,

email: t.palka@mops.wodzislaw-slaski.pl.

numer telefonu: 32 45 90 675.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

Adres: al. Solidarności 77
00-090 Warszawa
E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
Telefon: 800 676 676

 

Dostępność architektoniczna:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wodzisławiu Śląskim

adres:
ul. Ignacego Daszyńskiego 3
44-300 Wodzisław Śląski

 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne znajdujące się od strony głównej ulicy Ignacego Daszyńskiego.
 • Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Ośrodka. Do wejścia budynku prowadzą schody z stopniami oraz podjazd dla wózków inwalidzkich. Wzdłuż podjazdu znajduje się barierka umożliwiająca podtrzymanie się osobom mającym trudności w poruszaniu się.
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku mieszczą się:

Parter:

Parter budynku dostępny jest dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Pozostałe kondygnacje (druga, trzecia) nie są dostępne dla osób niepełnosprawnych ruchowo korzystających z wózków inwalidzkich.

Na parterze znajduje się Punkt Obsługi Klienta, do którego prowadzi korytarz przystosowany do osób poruszających się na wózkach oraz pokoje pracowników świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz pracowników socjalnych. Przy Punkcie Obsługi Klienta znajdują się wydzielone miejsca siedzące. Na parterze na wprost od wejścia znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

I piętro:

Wejście na I i II piętro nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach. W budynku nie ma windy. Na I i II piętro prowadzą schody. Na I pietrze znajduje się sekretariat, pokój dyrektora i z-ca dyrektora oraz pokoje pracowników działów: organizacyjnego, świadczeń pomocowych, do spraw kadr, księgowości oraz świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.

II pietro:

Na II piętrze znajduje się archiwum oraz sala konferencyjna.

Parking:

Od strony głównego wejścia od ul. Ignacego Daszyńskiego znajduje się jedno miejsce parkingowe przystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

 • Brak tłumacza języka migowego.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnej.

W przypadku konieczności załatwienia sprawy w wydziale lub biurze, do których dostęp dla osoby niepełnosprawnych jest utrudniony z powodu ich ulokowania na drugiej lub trzeciej kondygnacji budynku, oprócz drogi elektronicznej, istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze w holu lub wydzielonym pomieszczeniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, do którego dostęp dla osób niepełnosprawnych jest zapewniony.