Analizowali formy wsparcia Powiatowego Urzędu Pracy

Aktywizacja zawodowa była głównym zagadnieniem spotkania Grupy Roboczej projektu „Fachowa siła przyszłością dla rodziny”, które odbyło się w czwartek, 11 maja.

W spotkaniu oprócz stałego składu tj. przedstawicieli Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wodzisławiu Śląskim, Centrum Inicjatyw Społecznych z Rybnika i specjalistów - nauczycieli akademickich i szkolnych udział wzięli zaproszeni goście - przedstawiciele Powiatowego Urzędu Pracy z Wodzisławia Śląskiego.

Panie z wodzisławskiego pośredniaka przedstawiły katalog usług, form aktywizacji osób bezrobotnych w tym podnoszenia kwalifikacji zawodowych i rodzajów finansowego wsparcia oferowany przez PUP. Udzieliły szczegółowej informacji w zakresie pracy doradców zawodowych uwzględniając ścieżkę pracy z klientem. Złożyły również wstępną deklarację dotyczącą aktywnego uczestnictwa w wypracowywanym przez Grupę Roboczą modelu pracy socjalnej, który zakłada stworzenie takiego systemu współpracy międzyinstytucjonalnej, który ma wnieść poprawę jakości
i efektywności pomocy oferowanej osobie potrzebującej.
W części poświęconej na dyskusję, ustalono że szczegóły współpracy na linii MOPS-PUP, w pracy z rodzinami objętymi projektem doprecyzowane zostaną w porozumieniu, które zostanie zawarte najpóźniej w 3 kwartale br.

Kolejne spotkanie Grupy Roboczej odbędzie się 16 maja o godzinie 13.00 w sali konferencyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Daszyńskiego 3. Poświęcone zostanie analizie koncepcji i narzędzi badawczych oraz omówieniu czynności pracownika socjalnego.

Projekt Fachowa siła przyszłością dla rodziny realizowany jest w ramach konkursu nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-004/16 na makro-innowacje w temacie Przerwanie procesu dziedziczonego ubóstwa na obszarach zdegradowanych w ramach Działania 4.1 Innowacje społeczne. Skierowany jest do rodzin zamieszkujących dzielnicę Wilchwy, u których zdiagnozowano międzypokoleniowe dziedziczenie ubóstwa. Adresatami będą rodziny 3-pokoleniowe. Celem projektu jest zminimalizowanie problemów społecznych występujących na obszarze dzielnicy, zminimalizowanie występującej biedy, a co za tym idzie przerwanie procesu dziedziczenia ubóstwa.
Wartość projektu opiewa na kwotę 904 150,00 zł z czego 876 150,00 zł stanowi dofinansowanie
z funduszy europejskich.