40 zł dziennie za schronienie dla uchodźcy.

Mieszkańcy Wodzisławia Śląskiego, którzy zdecydowali się przyjąć pod swój dach uchodźcę z Ukrainy, mogą ubiegać się o wypłatę 40 zł dziennie na osobę.

Jak można składać wnioski:

  • przyjmowanie wniosków od poniedziałku, 28 marca od godz. 08.00
  • na jednym wniosku można wpisać wszystkie dotychczasowe pobyty ukraińskich rodzin.
  • świadczenie trwa maksymalnie 120 dni, możliwość przedłużenia w szczególne uzasadnionych przypadkach za zgodą wojewody.

 

Do pobrania:


Co jest wymagane przy składaniu wniosku

  • imię i nazwisko, PESEL lub NIP składającego wniosek,
  • PESEL osób, które znalazły schronienie w prywatnych lokalach,
  • wskazanie okresu zakwaterowania oraz liczby przyjętych osób oraz adresu pobytu,

Wnioski będą weryfikowane przez MOPS. Mieszkańcy składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, informacje w nich zawarte muszę być zgodne ze stanem faktycznym.